Terschelling Zandsteen Laagpakket

Code
SGSKT
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993). Bijgewerkt (Munsterman et al. 2012).
Lithologische beschrijving

Fijn- tot middengrofkorrelige zandsteen (zo nu en dan tot grofzand en grind), goed tot slecht gesorteerd. Carbonaatcement, glauconiet en ligniet komen voor. De zandstenen hebben voornamelijk een 'fining upward', maar plaatselijk ook een 'coarsening upward' trend.

Afzettingsmilieu

Strandwaleiland complex, inclusief vooroever tot getijde en overslagdelta milieus.

Definitie ondergrens

Het concordante basaal contact met het Laagpakket van Oyster Ground wordt gekenmerkt door een scherpe verandering naar fijnkorrelige afzettingen (basis van de zandsteen laag) dieper in het boorgat, het verschijnen van deels afgesloten marien (lagunaire) fossielen, een verandering naar hogere gamma-ray log waarden en een meer zigzag sonic log patroon. In type-boorgat L06-02 rust het laagpakket discordant op de Altena Groep. In het diepste deel van het Terschelling Bekken, in boorgat L03-01, grijpen dit en het Laagpakket van Oyster Ground vingervormig inelkaar.

Definitie bovengrens

Concordant bedekt door de ondiep mariene, kalkhoudende kleistenen van het Laagpakket van Lies. De top van het Terschelling Zandsteen Laagpakket is diachroon.

Dikte indicatie
Tot 170 m (L06-05-S1).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Kimmeridge Clay Formation (Humber Group); DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
Tithonien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2463 - 2500 m (37 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2399 - 2482 m (83 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het Terschelling Bekken, waar dit laagpakket aanwezig is.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Munsterman, D.K., Verreussel, R.M.C.H., Mijnlieff, H.F., Witmans, N., Kerstholt-Boegehold, S. & Abbink, O.A. 2012. Revision and update of the Callovian-Ryazanian Stratigraphic Nomenclature in the northern Dutch Offshore, i.e. Central Graben Subgroup and Scruff Group. Netherlands Journal of Geosciences-Geologie en Mijnbouw, 91 (4), 555-590.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Terschelling Zandsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/terschelling-zandsteen-laagpakket.