Laagpakket van Boom

Code
NMRUBO
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997; De Lang & Ebbing 2003).
Lithologische beschrijving

Klei die naar de basis en top toe siltiger worden (Vis et al. 2016). Pyrietrijk en glauconietarm. Kalk is geconcentreerd in septarielagen; de aanwezigheid hiervan is echter speculatief voor het grootste deel van de Nederlandse ondergrond. Het siltgehalte veranderd niet alleen naar de basis en top van het laagpakket. Gedetailleerde studies in de Boom Klei in België (Vandenberghe et al. 2014) hebben laten zien dat silt- en kleilagen op decimeter tot meter schaal afwisselen. Bovendien varieert het gehalte aan organisch materiaal sterk en zijn duidelijke bitumeuze lagen aanwezig. Grote delen zijn arm aan kalkhoudende microfossielen. In gebieden nabij de bekkenrand kan de klei in drie delen onderverdeeld worden. Het onderste deel van de klei is siltig en blauwgrijs gekleurd. Hoger in de opeenvolging komen veelvuldig inschakelingen van bitumeuze lagen voor en verkleurt de klei naar donkergroengrijs, donkerbruin of zwart. De donkere kleien, duidelijk afstekend op gamma-ray logs, worden bedekt door meer mergelige en wat siltige, groengrijze tot groene kleien.

Afzettingsmilieu

Midden- tot buiten-neritisch marien milieu. De foraminiferensamenstelling duidt erop dat anaerobische condities bij tijd en wijle voorkwamen op de zeebodem.

Definitie ondergrens

Bedekt in grote delen van Nederland concordant het zandige Laagpakket van Berg (voorheen Laagpakket van Vessem genoemd). Waar het Laagpakket van Berg afwezig is, rusten de kleien direct op de laagpakketten van Asse of Engelsche Hoek. Dit maakt het vast stellen van de grens moeilijk. Echter, op boorgatmetingen hebben de Boom kleien vaak wat hogere gamma-ray waarden in vergelijking met de kleien van de Onder-Noordzee Groep.

Definitie bovengrens

Concordante bedekking door zandige afzettingen van het Laagpakket van Steensel in Zuidoost-Nederland. Waar de zandige eenheid ontbreekt, bijv. in een deel van de noordoostelijke offshore, is de grens met de bovenliggende kleiige Formatie van Veldhoven discordant. Waar vroeg Miocene erosie heeft plaatsgevonden, is het contact met de bovenliggende Formatie van Breda discordant.

Dikte indicatie
Tot ongeveer 200 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Lark Formation; DUI: Ratingen Member en Lintfort Member van de Rupel Formation; BEL: de Belgische Boom Formation omvat slechts het deel van het Nederlandse Laagpakket van Boom dat het transgressieve bovenste deel van het Laagpakket van Vessem bedekt (Marechal and Laga 1988).
Ouderdom
vroeg Oligoceen (Rupelien en vroeg Chattien, bekkenwaards ook ouder: Priabonien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1122 - 1213 m (91 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1317 - 1391 m (74 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
715 - 779 m (64 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Boom, België, nabij Antwerpen langs de rivier de Rupel.
Vorige benaming(en)
Boom Klei Laagpakket (NAM & RGD 1980). Van Adrichem Boogaert & Kouwe (1997) hebben de naam 'Rupel Klei Laagpakket' geïntroduceerd om naamsverwarring met de originele 'Boom Klei' te voorkomen, en om de nomenclatuur op een lijn te brengen met de andere klei laagpakketten in de Onder- en Midden-Noordzee Groep (bijv. formaties van Landen en Dongen en het Laagpakket van Wintelre). In 2019 hernoemd omdat 'Rupel' al als formatienaam gebruikt wordt en vanwege een betere correlatie met het uitgebreid bestudeerde Belgische equivalent de Boom Formatie.
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018).
Referenties
Vis, G.-J., Verweij, H., Koenen, M. 2016. The Rupel Clay Member in the Netherlands: towards a comprehensive understanding of its geometry and depositional environment. Netherlands Journal of Geosciences 95 (3), 221-251. https://doi.org/10.1017/njg.2016.25 [OPEN ACCESS].
De Lang, F.D., Ebbing, J.H.J. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Vandenberghe, N., De Craen, M., Wouters, L. 2014. The Boom Clay geology from sedimentation to present-day occurence: a review. Memoirs of the Geological Survey of Belgium 60. Royal Belgian Institute of Natural Sciences – Geological Survey of Belgium: 76 p. http://biblio.naturalsciences.be/rbins-publications/memoirs-of-the-geological-survey-of-belgium/pdfs/msgb-2014-60.pdf
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Boom. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-boom.