Noordsvaarder Laagpakket

Code
SGSKN
Status
Formeel (Munsterman et al. 2012).
Lithologische beschrijving

Matig tot goed gesorteerde, groengrijze, zwak kleiige, soms calciet gecementeerde, glauconiethoudende zandstenen. Sedimenten hebben bioturbatie en bevatten plaatselijk pyriet, ligniet en/of schelprestanten.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien milieu, variërend van offshore tot vooroever.

Definitie ondergrens

Met het Oyster Ground Laagpakket(Formatie van Skylge) is gekenmerkt door een scherpe, naar beneden toe afnemende gamma-ray log waarden.

Definitie bovengrens

Met het Scruff Spiculiet Laagpakket is gekenmerkt door een trechtervormig gamma-ray log patroon, veroorzaakt door een naar boven toe afnemend kleigehalte.

Dikte indicatie
Tot 316 m (F18-11).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
Tithonien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3065 - 3276 m (211 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar een zandbank in het westelijk deel van Terschelling.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Munsterman, D.K., Verreussel, R.M.C.H., Mijnlieff, H.F., Witmans, N., Kerstholt-Boegehold, S. & Abbink, O.A. 2012. Revision and update of the Callovian-Ryazanian Stratigraphic Nomenclature in the northern Dutch Offshore, i.e. Central Graben Subgroup and Scruff Group. Netherlands Journal of Geosciences-Geologie en Mijnbouw, 91 (4), 555-590.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Noordsvaarder Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/noordsvaarder-laagpakket.