Laagpakket van Klimmen

Code
NMTOKL
Status
Formeel (Kuyl 1975).
Lithologische beschrijving

Kleiige zanden, 'coarsening upward' in zeer fijnkorrelige (105-150 µm), glimmerhoudende, glauconietarme zanden. Plaatselijk komt aan de basis een dunne laag met platte en gerolde vuursteenkeien voor. Kalkhoudende fossielen zijn zeldzaam en de zanden zijn lokaal gelithificeerd. De top van de zanden kunnen een oranje of paarse verkleuring hebben, wat wordt geïnterpreteerd als droogvallen met vroege bodemvorming.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien milieu.

Definitie ondergrens

Ligt discordant op de Formatie van Landen en oudere afzettingen.

Definitie bovengrens

Scherp en concordant met het bovenliggende Laagpakket van Goudsberg.

Dikte indicatie
Tot 71 m (SM-39/B60D0266).
Geografische verbreiding
Beperkt tot Zuid-Limburg.
Regionale correlatie
VK: geen equivalent; DUI: Tongeren Formation; BEL: Sint Huibrechts-Hern Formation (Marechal & Laga 1988).
Ouderdom
laat Priabonien - vroeg Rupelien.
Holostratotype
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Opmerkingen:
Het onderste deel van het laagpakket is vastgesteld in boorgat B62A0184 (X_RD: 189110, Y_RD: 321110); interval: 1,0 -24,7 m beneden maaiveld Kuyl (1975).
De bovenste tien meter zijn ontsloten in zandgroeve De Heek (Ontsluiting 62A-14; N 50°52'47.2", E 05°52'21.0").
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Kimmen, ten oosten van Maastricht, Limburg.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018).
Referenties
Kuyl, O.S. 1975. Lithostratigrafie van de Mio-Oligocene afzettingen in Zuid-Limburg. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.), Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 56-63.
Maréchal, R., Laga, P. (eds.) 1988. Voorstel lithostratigrafische indeling van het Paleogeen - Nationale Commissies voor Stratigrafie. Commissie: Tertiair, Belgische Geologische Dienst, Brussel, 208 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Klimmen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-klimmen.