Over ons

DINOloket biedt onder meer toegang tot de grootste databank van de Nederlandse ondergrond. Deze databank, bekend onder de naam DINO, is één centrale plek waar geowetenschappelijke gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond van Nederland worden verzameld en beheerd. De databank wordt dagelijks geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe gegevens die via DINOloket beschikbaar worden gesteld. Uitgifte van gegevens van de diepe ondergrond vindt plaats via het Olie- en Gasportaal NLOG.

DINOloket heeft geen commerciële grondslag. Uitgangspunt is de verbetering van de beschikbaarheid en een toename van het (her)gebruik van gegevens van de Nederlandse ondergrond. Gebruikers van DINOloket zijn zowel overheden op nationaal, provinciaal en lokaal niveau als bedrijven en particulieren.

DINOloket is bovendien volop in ontwikkeling vanwege de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Lees meer over de status van de BRO op de site van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.basisregistratieondergrond.nl. De BRO bouwt voort op een aantal bestaande registraties, waaronder de succesvolle DINO-database. Een deel van de gegevens uit DINO gaat daarom over naar het BRO-systeem. Uiteraard zijn deze gegevens ook op te vragen via DINOloket. Zo biedt DINOloket toegang tot grondwatergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen, seismische gegevens en informatie van boring, zoals resultaten van geologische, geochemische en geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en boormonsterbeschrijvingen. Vanwege de ontwikkelingen van de Landelijke Voorziening BRO worden de functionaliteiten van DINOloket verder uitgebreid.

De organisatie achter DINOloket is TNO Geologische Dienst Nederland (GDN). GDN beschikt naast de miljoenen gegevens die zijn ondergebracht in DINO over een grote collectie fysieke boormonsters in het Centraal Kernhuis in Zeist. GDN heeft tevens rekenmodellen ontwikkeld om de enorme hoeveelheid gegevens te kunnen omzetten in bruikbare informatie. Een bijzondere taak van de GDN is het adviseren van de Rijksoverheid in kwesties rond het gebruik van de diepe ondergrond. Dat betreft zowel het te voeren beleid als vergunningverlening in het kader van de Mijnbouwwet. Verder is de GDN verantwoordelijk voor de realisatie en het operationele beheer van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond. 

Nederlandse Organisatie voor Toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO
Publiekrechtelijke rechtspersoon: Rechtspersoon met Wettelijk Taak (RWT)
Bezoekadres: Princetonlaan 6, 3584 CB, Utrecht
Postadres: Postbus 80015, 3508 TA, Utrecht
Telefoonnummer: 088-8664300
E-mail: support@geologischedienst.nl
Ingeschreven in Handelsregister, KvK-nummer: 27376655
Btw-nummer: NL002875718B01