Laag van Bergen

Code
NUNAWOBE
Status
Formeel (Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Blauw- en bruingrijze klei, humeus, schelphoudend (marien). Ingeschakelde stormlaagjes van fijn zand en silt (Westerhoff et al. 1987).

Afzettingsmilieu

Ebgeul van verlaten zeegat, beneden de golfbasis (Westerhoff et al. 1987).

Definitie ondergrens

Veelal, discordant contact met schelprijk marien zand (Eem Formatie), grof rivierzand (Formatie van Kreftenheye), dekzand (Laagpakket van Delwijnen, Formatie van Boxtel), lagunaire klei (Laag van Velsen, Formatie van Naaldwijk) of getijzand en klei (Laagpakket van Wormer, Formatie van Naaldwijk).

Definitie bovengrens

Geleidelijke overgang naar zand afgezet op de vooroever (Laagpakket van Zandvoort, Formatie van Naaldwijk).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 30 m (buitengaats).
Geografische verbreiding
Voormalige Zeegat van Bergen langs de Noord-Hollandse kust.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: afwezig; BEL: afwezig.
Ouderdom
Holoceen (Meghalayen).
Holostratotype
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Opmerkingen:
Voorlopige locatie: B19A0273, interval 18,60 - 30,00 m beneden maaiveld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Bergen in Noord-Holland.
Vorige benaming(en)
Klei van Bergen (De Mulder & Bosch (1982)).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
De Mulder, E.F.J., Bosch, J.H.A. 1982. Holocene stratigraphy, radiocarbon dating and paleogeography of centra land northern North Holland (The Netherlands). Mededelingen Rijks Geologische Dienst 36 (3), 111-160.
Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Westerhoff, W.E., De Mulder, E.F.J., De Gans, W. 1987. Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland 1: 50.000 Blad Alkmaar West (19W) en Blad Alkmaar Oost (19O). Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laag van Bergen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laag-van-bergen.