Formatie van Houthem

Code
CKHM
Status
Formeel (Felder 1975). Bijgewerkt (Felder & Bosch 2000).
Lithologische beschrijving

Witte, krijtkalkachtige kalkstenen. Bevat dunne grijs tot groene kleilaagjes. Glauconiet kan in de basale lagen voorkomen.

Afzettingsmilieu

Deze formatie is, vergelijkbaar met de Formatie van Ommelanden, afgezet onder relatief stabiele, laag-energetische condities in een carbonaatplatform en boven bathyaal milieu. De gesteenten bestaan hoofdzakelijk uit suspensie neergedaalde pelagische, biogene overblijfselen. Verschillende subfacies worden onderscheden, wijzend op een variatie in sedimentatiesnelheid en waterdiepte. Op veel plaatsen duiden fossielassociaties van Campanien tot Maastrichtien ouderdom op aanzienlijk ondiepere water milieus dan Turonien-Santonien associaties (bijv. lagere plankton/benthos verhouding). De Formatie van Houthem representeert post-inversie afzettingen die op de geïnverteerde bekkens onlappen en ze bedekken.

Definitie ondergrens

Over het algemeen onlappend op Jura of Trias gesteenten. In Zuid-Limburg rust de formatie op de Formatie van Maastricht. Op de Krijt-Paleoceen grens wordt soms een kleilaag aangetroffen.

Definitie bovengrens

Duidelijke grens met de bovenliggende zanden en kleien van de Noordzee Supergroep. De top van de formatie is op boorgatmetingen herkenbaar door een lage gamma-ray uitslag en een hoge akoestische snelheid.

Dikte indicatie
20 tot plaatselijk meer dan 100 m.
Geografische verbreiding
De Formatie van Houthem is het onshore equivalent van de Formatie van Ekofisk. Het komt lokaal voor in onshore Noord- en Zuid-Nederland (West-Nederlands Bekken, Centraal-Nederlands Bekken, Roerdalslenk en Zuid-Limburg).
Regionale correlatie
VK: Ekofisk Formation; DUI: geen equivalent; BEL: Houthem Formation.
Ouderdom
Danien.
Holostratotype
Boring:
Ontsluitingen in het zuiden van de Geul Vallei, nabij het dorp Houthem.
Diepte (dikte) langs boorgat:
-
Oorsprong naam
Vernoemd naar Houthem.
Vorige benaming(en)
Voorheen deel uitmakend van de 'Chalk of Maastricht' of 'Maastrichts Krijt' (Uhlenbroek 1912).
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk, Geert-Jan Vis (2017).
Referenties
Felder, W.M. 1975. Lithostratigrafie van het Boven‑Krijt en het Dano‑Montien in Zuid‑Limburg en het aangrenzende gebied. In: Zagwijn, W.H. & Van Staalduinen C.J. (eds.), Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland, Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 63‑72.
Felder, W.N. & Bosch, P.W. 2000. Het Krijt van Zuid-Limburg. NITG-TNO, Geologie van Nederland 5, 190 p.
Uhlenbroek, G.D. 1912. Het Krijt van Zuid-Limburg. Jaarverslag der Rijksopsporing van Delfstoffen over 1911. Den Haag, 48-56.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Houthem. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-houthem.