Laagpakket van Zenderen

Code
NUBRZE
Status
Formeel (Van den Bosch et al. 1975).
Lithologische beschrijving

Donkergroen uiterst fijn tot matig fijn zand (63-210 µm), zwak tot sterk siltig, glauconiethoudend, veelal kalkloos.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien kustnabij (Van den Bosch et al. 1975; Van den Berg & Den Otter 1993).

Definitie ondergrens

Erosief contact met ondiep mariene klei (Laagpakket van Eibergen Member, Formatie van Breda).

Definitie bovengrens

Veelal, discordant contact met ondiep mariene, geconsolideerde cohesieve afzettingen (Laagpakket van Delden, Formatie van Breda) of met diverse Kwartaire eenheden.

Dikte indicatie
Tot ongeveer 25 m (Van den Berg & Den Otter 1993).
Geografische verbreiding
Beperkt to de Achterhoek en Twente.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: afwezig.
Ouderdom
laat Mioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Zenderen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Van den Bosch, M., Cadée, M.C., Janssen, A.W. 1975. Lithostratigraphical and biostratigraphical subdivision of Tertiary deposits (Oligocene-Pliocene) in the Winterswijk-Almelo region (eastern part of The Netherlands). Scripta Geologica 29, 1-167.
Van den Berg, M.W., Den Otter, C. (eds.) 1993. Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland 1: 50.000. Blad Almelo Oost/Denekamp (28O/29), Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Zenderen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-zenderen.