Laagpakket van Wouw

Code
NUOOWO
Status
Formeel (Ebbing & De Lang 2003).
Lithologische beschrijving

Grijsbruine tot donkergrijze klei, (matig) stevig, siltig, glimmerhoudend, weinig schelpen.

Afzettingsmilieu

Vooroever (met stormlagen).

Definitie ondergrens

Variabel contact met ondiep mariene, estuariene, deltaische, infralittorale en strandafzettingen (Formatie van Oosterhout, ongedifferentieerd).

Definitie bovengrens

Scherp contact met iets grover en glauconietarmer ondiep marien zand (Formatie van Maassluis) of met grover fluviatiel en estuarien zand (Formatie van Waalre).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 10 m.
Geografische verbreiding
Zuid- en Zuidwest-Nederland.
Regionale correlatie
Noordzee: deel van de Brielle Ground Formatie; VK: afwezig; DUI: afwezig: BEL: kleiige deel van de Formatie van Lillo (Vernes et al. 2018).
Ouderdom
Plioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Wouw.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Ebbing, J.H.J., De Lang, F.D. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Vernes, R.W., Deckers, J., Bakker, M.A.J., Bogemans, F., De Ceukelaire, M., Doornenbal, J.C., den Dulk, M., Dusar, M., Van Haren, T.F.M., Heyvaert, V.M.A., Kiden, P., Kruisselbrink, A.F., Lanckacker, T., Menkovic, A., Meyvis, B., Munsterman, D.K., Reindersma, R., ten Veen, J.H., van de Ven, T.J.M., Walstra, J., Witmans, N. 2018. Geologisch en hydrogeologisch 3D model van het Cenozoïcum van de Belgisch-Nederlandse grensstreek van Midden-Brabant / De Kempen (H3O – De Kempen). Studie uitgevoerd door VITO, TNO-Geologische Dienst Nederland en de Belgische Geologische Dienst in opdracht van Vlaams Planbureau voor Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, TNO, Geologische Dienst Nederland, Nederlandse Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Programmabureau KRW/DHZ Maasregio.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Wouw. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-wouw.