Kreekrak Formatie

Code
NUKK
Status
Formeel (Kiden & Gouw 2010).
Lithologische beschrijving

Heterogeen. Grijsbruine tot bruine organische klei, massief of horizontaal gelaagd, met lokale zandlenzen. Plaatselijk schelpen en schelpfragmenten, algemene hout- en plantfragmenten. Ondergeschikte groenbruine tot zwarte gyttja, veen, en siltig of kleiig zeer tot matig fijn humeus zand (63-210 µm).

Afzettingsmilieu

Voornamelijk meanderend fluviatiel (Schelde), inclusief geul (zand), restgeul (gyttja, lokaal kleiig veen, humeuze klei, fijn zand), en riviervlakte (humeuze klei). Daarnaast estuarien (kleiig zand met veenlagen), lacustrien.

Definitie ondergrens

Veelal scherp en deels erosief contact met veen (Basisveen Laag, Formatie van Nieuwkoop), klastische getijfacies (Laagpakketten van Wormer en Walcheren, Formatie van Naaldwijk), lagunaire klei (Laag van Velsen, Formatie van Naaldwijk), periglaciaal zand en leem (Formatie van Boxtel), ouder Scheldezand (Formatie van Koewacht), of grof fluviatiel en estuarien Rijnzand (Formatie van Waalre). Lokaal diffuse overgang waar ingeschakeld in de Formaties van Nieuwkoop (Hollandveen Laagpakket) en Naaldwijk.

Definitie bovengrens

Scherp contact met veen (Basisveen Laag, Formatie van Nieuwkoop) of (ingeschakelde) klastische getijgeulafzettingen (Laagpakketten van Wormer en Walcheren, Formatie van Naaldwijk). Geleidelijke tot diffuse overgang naar ingeschakeld veen (Hollandveen Laagpakket, Formatie van Nieuwkoop).

Dikte indicatie
Tussen 0.1 en 8 m, gemiddeld 1 - 2 m. Sterk variabel over korte afstanden.
Geografische verbreiding
Lateraal en verticaal vertand met en overgaand in veen (Hollandveen Laagpakket, Formatie van Nieuwkoop) of getijfacies (Formatie van Naaldwijk).
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: afwezig; BEL: Formatie van Arenberg (Gullentops et al. 2001).
Ouderdom
Laat Pleistoceen (Jonge Dryas) - 500 A.D. (Vos 1992; Bos et al. 2005).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
10,12 - 14,34 m (4,22 m) beneden maaiveld
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1,05 - 3,05 m (2,00 m) beneden maaiveld
Oorsprong naam
Vernoemd naar een kleine getijgeul die de Wester- en Oosterschelde met elkaar verbond.
Vorige benaming(en)
Schelde-1, -2, -3 en -4 afzettingen Vos (1992). Boven Schelde afzettingen (Sc.b) en Onder Schelde afzettingen (Sc.o) in Vos & Van Heeringen (1997).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Bos, J.A.A., Huisman, D.J., Kiden, P., Hoek, W.Z., Van Geel, B. 2005. Early Holocene environmental change in the Kreekrak area (Zeeland, SW-Netherlands): a multi-proxy analysis. Palaeogeography, Palaoeclimatology, Palaeoecology 227, 259-289.
Gullentops, F., Bogemans, F., De Moor, G., Paulissen, E., Pissart, A. 2001. Quaternary lithostratigraphic units (Belgium). In: Bultynck, P., Dejonghe, L. (eds.), Guide to a revised lithostratigraphic scale of Belgium, Geologica Belgica, 4/1-2, 153-164.
Kiden, P., Gouw, M. 2010. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Vos, P.C., Van Heeringen, R.M. 1997. Holocene geology and occupation history of the province of Zeeland. Mededelingen Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO 59, NITG-TNO, Utrecht, 5-109.
Vos, P.C. 1992. Toelichting kaartblad 43/49 West en 49 Oost - Concept toelichting 43/49 West: Holocene deel, RGD-Rapport 1454. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 41 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Kreekrak Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/kreekrak-formatie.