Formatie van Boxtel

Code
NUBX
Status
Formeel (Schokker et al. 2005; Schokker et al. 2007).
Lithologische beschrijving

Lichtgeel tot donkerbruin zeer tot matig fijn zand (105-300 µm), siltig. Grijsbruine tot donkergrijze leem, zandig. Dunne veen- en gyttjalagen, veelal zandig, deels detritisch. Plaatselijk, matig fijn tot zeer grof zand met lags van fijn grind. Paleosols. Cryoturbatiestructuren.

Afzettingsmilieu

Eolisch (zand; inclusief stuifzandvlakte, rivierduin), periglacial eolisch (dekzand, löss, deflatielaag), periglaciaal lacustrien, kleinschalig fluviatiel (beek; inclusief geul (zand), oever en kom (silt en klei), periglaciale helling, puinwaaier, moeras (veen en gyttja).

Definitie ondergrens

Veelal, scherp contact met (deels gestuwd) grovere rivier- en fluvioglaciale afzettingen (formaties van Koewacht, Beegden, Kreftenheye, Sterksel, Waalre, Drente en Peelo) of zandige silt (Laag van Wijchen, Formatie van Kreftenheye). Lokaal, scherp contact met mariene afzettingen uit het Neogeen en Krijt. Geleidelijke overgang naar rivierzand (Formaties van Koewacht, Kreftenheye en Stramproy), fluvioglaciaal zand (Laagpakket van Schaarsbergen, Formatie van Drente) of veen (Formatie van Woudenberg). Offshore, veelal scherp contact met ondiep marien zand (Eem Formatie).

Definitie bovengrens

Veelal aan maaiveld. Elders, erosief contact met getijzand en -klei (Formatie van Naaldwijk), rivierzand en -klei (Kreekrak Formatie en Formatie van Echteld), glaciale afzettingen (Dogger Bight Formatie) of open marien zand (Southern Bight Formatie). Scherp contact met of geleidelijke overgang naar veen (Basisveen Laag, Formatie van Nieuwkoop) of naar fijn fluvioglaciaal zand (Well Ground Laagpakket, Dogger Bight Formatie). Deels gemarkeerd door bioturbatie.

Dikte indicatie
Tot ongeveer 35 m in de Roerdalslenk, tot ongeveer 10 m daarbuiten.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
Noordzee: Twente Formation, Limnisch-fluviatile Schichten (Sindowski 1970); VK: deel van de Britannia Catchments Group, loess en coversand, older blown sand (McMillan et al. 2011), inclusief Langley Silt Member, Maidenhead Formation, Breighton Sand Formation, Sutton Sand Formation; DUI: Niederungssand, Hangsand, Auelehm/Auesand, Hochflutlehm (Hinze 1988), offshore; BEL: deel van de Formatie van Gent (Laagpakket van Wildert), Formatie van Hechtel (Laagpakket van Kalmthout) (Vernes et al. 2018).
Ouderdom
Midden Pleistoceen (Cromerien) - Holoceen.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
0 -27,30 m (27,30 m) beneden maaiveld
Hypostratotype
Boring:
BL020065 (X-Y: 599903, 5974788 (WGS84))
Diepte (dikte) langs boorgat:
2,53 - 2,81 m (0,28 m) beneden de zeebodem
Opmerkingen:
Op het Nederlands Continentale Plat (NCP), blok L (Nederlands deel van het Noordzee gebied).
Oorsprong naam
Vernoemd naar Boxtel.
Vorige benaming(en)
Samenvoeging van de voormalige Formatie van Twente, Formatie van Asten, Formatie van Kootwijk, deel van de voormalige Formatie van Eindhoven (alle afzettingen ten zuiden van de meest zuidelijke landijsgrens), en het fijnkorrelige deel van de Afzettingen van Tienhoven (Van der Meene et al. 1988). Oude Dekzand (Van der Hammen 1971), Jonge Dekzand. Omvat ook rivierduinezand voorheen ingedeeld bij de Formatie van Kreftenheye (Doppert et al. 1975).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
Hinze, C. 1988. Geologische Karte von Niedersachsen 1:25.000. Erläuterungen zu Blatt Nr. 3608 Bad Bentheim. Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Hannover.
McMillan, A.A., Hamblin, R.J.O., Merritt, J.W. 2011. A lithostratigraphical framework for onshore Quaternary and Neogene (Tertiary) superficial deposits of Great Britain and the Isle of Man. British Geological Survey Research Report, RR/10/03, 343 p.
Schokker, J, De Lang, F.D., Weerts, H.J.T., Den Otter, C., Passchier, S. 2005. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Schokker, J., Weerts, H.J.T., Westerhoff, W.E., Berendsen, H.J.A., Den Otter, C. 2007. Introduction of the Boxtel Formation and implications for the Quaternary lithostratigraphy of the Netherlands. Netherlands Journal of Geosciences / Geologie en Mijnbouw, 86, 197-210.
Sindowski, H.K. 1970. Das Quartär im Untergrund der Deutschen Bucht (Nordsee). Eiszeitalter und Gegenwart: Jahrbuch der Deutschen Quartärvereinigung, Band 21, Hohenlohe’sche Buchhandlung Ferdinand Rau, Württemberg, 33-46.
Van der Hammen, T., Wijmstra, T.A. (eds.) 1971. The upper Quaternary of the Dinkel valley (Twente, eastern Overijssel, the Netherlands). Mededelingen Rijks Geologische Dienst, Nieuwe serie 22, 55-213.
Van der Meene, E.A., Van Meerkerk, M., Van der Staay, J. 1988. Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland 1:50.000. Blad Utrecht Oost (31O). Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Vernes, R.W., Deckers, J., Bakker, M.A.J., Bogemans, F., De Ceukelaire, M., Doornenbal, J.C., den Dulk, M., Dusar, M., Van Haren, T.F.M., Heyvaert, V.M.A., Kiden, P., Kruisselbrink, A.F., Lanckacker, T., Menkovic, A., Meyvis, B., Munsterman, D.K., Reindersma, R., ten Veen, J.H., van de Ven, T.J.M., Walstra, J., Witmans, N. 2018. Geologisch en hydrogeologisch 3D model van het Cenozoïcum van de Belgisch-Nederlandse grensstreek van Midden-Brabant / De Kempen (H3O – De Kempen). Studie uitgevoerd door VITO, TNO-Geologische Dienst Nederland en de Belgische Geologische Dienst in opdracht van Vlaams Planbureau voor Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, TNO, Geologische Dienst Nederland, Nederlandse Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Programmabureau KRW/DHZ Maasregio.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Boxtel. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-boxtel.