Laagpakket van Lievelde

Code
NUOOLI
Status
Formeel (Ebbing & De Lang 2003).
Lithologische beschrijving

Grijs tot wit zeer tot matig fijn zand (105-210 µm), coarsening upward, zeer goed gesorteerd, kalkloos, lokaal glimmerhoudend, licht glauconiethoudend, verkiezelde niveaus.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien (verondiepend in de tijd) of kustnabij fluviatiel.

Definitie ondergrens

Geleidelijke overgang naar ondiep marien fijn zand (laagpakket van Delden, Formatie van Breda).

Definitie bovengrens

Scherp contact met grover fluviatiel en kustzand en -grind (Kiezeloöliet Formatie, Formaties van Waalre en Peize).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 25 m ( Van den Bosch et al. 1975; Van den Berg & Den Otter 1993).
Geografische verbreiding
Oost- en Noordoost-Nederland. Noordelijke begrenzing onbekend.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: niet onderscheiden; BEL: afwezig.
Ouderdom
Plioceen.
Holostratotype
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Opmerkingen:
Lievelde boorkern? (Van den Bosch et al. 1975).
Oorsprong naam
Vernoemd naar Lievelde.
Vorige benaming(en)
Deel van de voormalige Formatie van Scheemda (Van den Berg & Den Otter 1993). Afzettingen van Lievelde (gedeeltelijke overeenkomst; Van den Berg & Gaemers 1993).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Ebbing, J.H.J., De Lang, F.D. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Van den Berg, M.W., Den Otter, C. (eds.) 1993. Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland 1: 50.000. Blad Almelo Oost/Denekamp (28O/29), Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Van den Berg, M.W., Gaemers, P. 1993. Tertiair. In: Van den Berg, M.W., Den Otter, C. (eds.): Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland 1:50.000. Blad Almelo Oost/Denekamp (28O/29). Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Van den Bosch, M., Cadée, M.C., Janssen, A.W. 1975. Lithostratigraphical and biostratigraphical subdivision of Tertiary deposits (Oligocene - Pliocene) in the Winterswijk - Almelo region (eastern part of the Netherlands). Scripta Geologica, 29, 1-167.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Lievelde. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-lievelde.