Laagpakket van Heksenberg

Code
NUBRHE
Status
Formeel (Zagwijn & Van Staalduinen 1975). Bijgewerkt (NAM & RGD 1980; Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997; Westerhoff 2003).
Lithologische beschrijving

Wit tot grijs fijn tot matig grof (63-300 μm) zilverzand met ingeschakelde bruinkoollagen. Gerolde vuursteen algemeen aan basis en top.

Afzettingsmilieu

Kust en laagland, inclusief strand (gerolde vuursteen) en littoraal (basaal zand).

Definitie ondergrens

Veelal, discordant contact met ondiep marien siltig en glauconiethoudend zand (Laagpakket van Kakert, Formatie van Breda). Lokaal in het zuidoosten, discordant contact met ondiep marien uiterst tot zeer fijn zand en klei (Formatie van Veldhoven).

Definitie bovengrens

Veelal, scherp en discordant contact met ondiep marien glauconiethoudend zand, gemarkeerd door gerolde vuursteen aan de basis van deze bovenliggende laag (andere eenheden binnen de Formatie van Breda).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 100 m. Ingeschakelde bruinkoolzones zijn 15-20 m en ongeveer 30 m dik.
Geografische verbreiding
Roerdalslenk (Zuidoost-Nederland), strekt zich in zuiden en noorden uit over aangrenzende breukblokken. Bekkenwaartse overgang naar open marien glauconiethoudend zand (andere eenheden binnen de Formatie van Breda). Bruinkoollagen vormen de laterale voortzetting van de Frimmersdorf (top) and Morken I (basis) lagen (Formatie van Ville).
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: Formatie van Bolderberg, Laagpakket van Genk (Vernes et al. 2018).
Ouderdom
late vroeg Mioceen - vroege midden Mioceen.
Holostratotype
Boring:
G62B0043 (Groeve Beaujean, Herenweg, Heerlen)
Diepte (dikte) langs boorgat:
20 m sectie
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
722 - 800 m (78 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
395,0 - 499,5 m (104,5 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de locatie Heksenberg, nabij Heerlen.
Vorige benaming(en)
Klastische deel van de Formatie van Heksenberg (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997).
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Vernes, R.W., Deckers, J., Bakker, M.A.J., Bogemans, F., De Ceukelaire, M., Doornenbal, J.C., den Dulk, M., Dusar, M., Van Haren, T.F.M., Heyvaert, V.M.A., Kiden, P., Kruisselbrink, A.F., Lanckacker, T., Menkovic, A., Meyvis, B., Munsterman, D.K., Reindersma, R., ten Veen, J.H., van de Ven, T.J.M., Walstra, J., Witmans, N. 2018. Geologisch en hydrogeologisch 3D model van het Cenozoïcum van de Belgisch-Nederlandse grensstreek van Midden-Brabant / De Kempen (H3O – De Kempen). Studie uitgevoerd door VITO, TNO-Geologische Dienst Nederland en de Belgische Geologische Dienst in opdracht van Vlaams Planbureau voor Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, TNO, Geologische Dienst Nederland, Nederlandse Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Programmabureau KRW/DHZ Maasregio.
Westerhoff, W.E. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Zagwijn, W.H. & Van Staalduinen, C.J. 1975. Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland, met bijbehorende 5 kaarten (1 : 600 000) en 3 overzichtsprofielen. Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Heksenberg. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-heksenberg.