Almere Laag

Code
NUNAWAAL
Status
Formeel (Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Donkergrijze tot bruingrijze humeuze klei en detritus, siltig, deels duidelijk gelaagd met zeer fijn zand. Lokaal, dikke inschakelingen van uit dekzand afgeslagen matig fijn tot matig grof zand. Veel ostracoden.

Afzettingsmilieu

Brakwaterlagune met diepe eroderende geulen.

Definitie ondergrens

Scherp contact met organo-klastisch sediment (Flevomeer Laag, Formatie van Nieuwkoop), getijzand en -klei (Laagpakket van Wormer, Formatie van Naaldwijk) of dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel).

Definitie bovengrens

Scherp contact met lagunaire of lacustriene klei (Zuiderzee en IJsselmeer Lagen, Formatie van Naaldwijk).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 2 m.
Geografische verbreiding
In en rondom het IJsselmeer.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: afwezig; BEL: afwezig.
Ouderdom
Holoceen (Meghalayen).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vroegmiddeleeuwse binnenzee ter hoogte van het IJsselmeer.
Vorige benaming(en)
Almere afzetting (Westland Formatie).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Almere Laag. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/almere-laag.