Laag van Reuver

Code
NUKIRE
Status
Formeel (Westerhoff 2003).
Lithologische beschrijving

Stevige blauwgrijze tot bruingrijze klei, zwak zandig tot siltig. Twee of drie bruinkoollagen aan de top. Lokaal dunne lagen zeer tot matig fijn zand (105-210 µm).

Afzettingsmilieu

Fluviatiel (riviervlakte, moeras).

Definitie ondergrens

Scherp contact met fluviatiel zand (Kiezeloöliet Formatie, ongedifferentieerd) en met ondiep marien zand (Formatie van Oosterhout).

Definitie bovengrens

Scherp contact met geul- en bankzand en -grind (Laagpakket van Tegelen, Formatie van Waalre) of kleiig eolisch en beekzand (Formatie van Stramproy).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 5 m.
Geografische verbreiding
Limburg, Oostelijke Peelblok, centrale Roerdalslenk (Doppert et al. 1975; Westerhoff 2009).
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: Reuver Subformation, Kieseloolith Formation; BEL: Reuver Klei.
Ouderdom
laat Mioceen - Plioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Reuver.
Vorige benaming(en)
Klei van Reuver (Doppert et al. 1975).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
Westerhoff, W.E. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Westerhoff, W.E. 2009. Stratigraphy and sedimentary evolution. The lower Rhine-Meuse system during the Late Pliocene and Early Pleistocene (southern North Sea Basin). PhD Thesis Vrije Universiteit Amsterdam. In: Geology of the Netherlands 2. TNO - Geological Survey of the Netherlands, 168 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laag van Reuver. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laag-van-reuver.