Formatie van Stramproy

Code
NUSY
Status
Formeel (De Lang & Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Lichtbruin tot grijswit uiterst fijn tot zeer grof zand (63-420 µm), gebleekt, kwartsrijk, stabiele zware mineralen, veelal kalkloos. Grijze tot bruingrijze leemlagen en groengrijze tot bruine kleilagen. Plaatselijk lagen veen en fijn grind.

Afzettingsmilieu

Kleinschalig fluviatiel (Noord-Belgische rivieren), fluvio-eolisch (periglaciaal), lokaal colluviaal, estuarien (Westerhoff 2008) en ondiep marien.

Definitie ondergrens

Scherp contact met fluviatiele klei (Formatie van Waalre), geleidelijke overgang naar fluviatiel zand (Kiezeloöliet Formatie).

Definitie bovengrens

Scherp contact met grover rivierzand (formaties van Sterksel, Urk en Kreftenheye). Geleidelijke tot diffuse overgang naar jonger eolisch en lokaal rivierzand (Formatie van Boxtel).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 100 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
Noordzee: niet onderscheiden; VK: afwezig; DUI: Hauptterrassen; BEL: Lid van Beerse van de Formatie van Weelde (voorheen Complex van de Kempen; Wouters & Vandenberghe 1994), delen van de Formatie van Ravels en de Formatie van Mol (Lid van Maatheide), zandige deel van het Lid van Jagersborg (Kiezeloöliet Formatie).
Ouderdom
vroeg Pleistoceen - Midden Pleistoceen (Tiglien - vroege Cromerien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
46,30 - 136,80 m (90,5 m) beneden maaiveld
Oorsprong naam
Vernoemd naar Stramproy.
Vorige benaming(en)
Deel van de voormalige Formatie van Kedichem dat niet door Rijn en Maas is afgezet (vgl. Doppert et al. 1975).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
De Lang, F.D. Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Westerhoff, W.E. 2009. Stratigraphy and sedimentary evolution. The lower Rhine-Meuse system during the Late Pliocene and Early Pleistocene (Southern North Sea Basin). PhD Thesis Vrije Universiteit Amsterdam. In: Geology of the Netherlands 2. TNO - Geological Survey of the Netherlands, 168 p.
Wouters, L., Vandenberghe, N. 1994. De Geologie van de Kempen: een synthese. NIRAS, NIROND 94-11, 208 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Stramproy. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-stramproy.