Laagpakket van Hoogcruts

Code
NUSYHO
Status
Formeel (De Lang & Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Geelbruin grind en stenen (veelal vuursteen, inclusief fossielen van o.a. zee-egels), matig hoekig, slecht gesorteerd, aan de top bijmenging van fijn tot grof zand en detritus (De Moor 2007).

Afzettingsmilieu

Kleinschalig (periglaciaal) fluviatiel (voormalige zijrivieren van de Maas), inclusief geul, bank en puinwaaier.

Definitie ondergrens

Scherp contact met Maaszand en -grind (Formatie van Beegden).

Definitie bovengrens

Lokaal aan maaiveld. Elders, scherp contact met löss (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Schimmert).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 8 m.
Geografische verbreiding
Lokaal in oostelijk Zuid-Limburg.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: niet onderscheiden; BEL: niet onderscheiden.
Ouderdom
Pleistoceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Hoogcruts.
Vorige benaming(en)
Afzettingen van Hoogcruts (vgl. Kuyl 1980).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
De Lang, F.D., Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
De Moor, J.J.W. 2007. Human impact on Holocene catchment development and fluvial processes - the Geul River catchment, SE Netherlands. PhD Thesis, Vrije Universiteit Amsterdam, 142 p.
Kuyl, O.S. 1980. Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1:50.000. Blad Heerlen (62W oostelijke helft, 62O westelijke helft). Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Hoogcruts. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-hoogcruts.