Formatie van Kreftenheye

Code
NUKR
Status
Formeel (Zonneveld 1959). Bijgewerkt (Doppert et al. 1975; Busschers & Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Geelgrijs tot grijsbruin matig tot uiterst grof zand (210-2000 µm), matig tot sterk grindhoudend. Plaatselijk, fijn tot zeer grof grind in lags. In mindere mate siltige kleilagen, sporadisch kleiige veenlaagjes.

Afzettingsmilieu

Vlechtend en meanderend fluvioglaciaal (noordelijk kristallijn materiaal en vuursteen) en fluviatiel (Rijn), inclusief geul en riviervlakte (Busschers 2008). Fluviolacustrien.

Definitie ondergrens

Veelal scherp contact, gemarkeerd door een grindrijke geulbodemafzetting. Discordant contact met fijner fluviatiel zand en klei (Formaties van Urk, Sterksel, Waalre en Stramproy; Kiezeloöliet Formatie), keileem (Laagpakket van Gieten, Formatie van Drente), of glaciolacustriene klei en fijn zand (Laagpakket van Uitdam, Formatie van Drente). Diffuse overgang naar grof en grindhoudend Maaszand (Formatie van Beegden), deels geleidelijke overgang naar fluvioglaciaal zand (Laagpakket van Schaarsbergen, Formatie van Drente). Stijve siltige klei (Laag van Wijchen) lokaal discordant op periglaciaal zand (Formatie van Boxtel).

Definitie bovengrens

Top deels gemarkeerd door stijve siltige klei (Laag van Wijchen) met een paleosol. Discordant, deels geleidelijke overgang naar zachte humeuze rivierklei en fijner glimmer- en kalkhoudend zand (Formatie van Echteld), fijner periglaciaal dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel), of veen (Basisveen Laag, Formatie van Nieuwkoop). Veelal scherp contact met schelphoudend marien zand (Eem Formatie) of fijner, klei- en kalkrijker getijzand (Formatie van Naaldwijk).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 100 m, maar veelal 10 - 25 m.
Geografische verbreiding
Offshore, in toenemende mate gefragmenteerd richting het Belgische deel van de Noordzee.
Regionale correlatie
Noordzee: Kreftenheye Formation, gekarteerd in samenspraak met de Britse en Belgische Geologische Diensten (Laban et al. 1992); VK: afwezig; DUI: Jüngere en Ältere Niederterrasse en een deel van de Untere Mittelterrasse 4 (Klostermann, 1992); BEL: afwezig.
Ouderdom
laat Midden Pleistoceen (laat-Saalien) - vroeg Holoceen.
Lectostratotype
Boring:
Diepte (dikte) langs boorgat:
4,50 - 26,00 (21,5 m) beneden maaiveld
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
26,50 - 42,75 m (16,25 m) beneden maaiveld
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
9 - 21 m (12 m) beneden maaiveld
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3 - 116 m (113 m) beneden maaiveld
Oorsprong naam
Vernoemd naar de boerderij Kreftenheye, net over de grens nabij Siebengewald in Duitsland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Busschers, F.S. 2008. Unravelling the Rhine. Response of a fluvial system to climate change, sea-level oscillation and glaciation. PhD Thesis, Vrije Universiteit Amsterdam, 184 p.
Busschers, F.S., Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
Klostermann, J. 1992. Das Quartär der Niederrheinischen Bucht. Ablagerungen der letzten Eiszeit am Niederrhein. Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld.
Laban, C., Schüttenhelm, R.T.E., Balson, P.S., Baeteman, C., Paepe, R. 1992. Ostend, Sheet 51° N - 02° E. Quaternary Geology (1:250.000). National Environmental Research Council.
Zonneveld, J.I.S. 1958. Litho-stratigrafische eenheden in het Nederlandse Pleistoceen. Mededelingen van de Geologische Stichting, Nieuwe Serie 12, 31-64.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Kreftenheye. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-kreftenheye.