Laag van Oosterdok

Code
NUDRUIOO
Status
Formeel (Bakker et al. 2003).
Lithologische beschrijving

(Donker)grijze tot (donker)bruine siltige klei (met warven, kalkhoudend, stevig), met lokale laagjes zeer fijn tot matig grof kalkhoudend zand. Lokaal glauconiet, schelpresten en dropstones. Slumpstructuren en loadcasts.

Afzettingsmilieu

Glaciolacustrien (troebelingsstromen die in sterkte afnemen met toenemende afstand tot ijsrand; Jelgersma & Breeuwer 1975).

Definitie ondergrens

Veelal scherp contact met voornamelijk grof fluviatiel zand.

Definitie bovengrens

Geleidelijke overgang naar glaciolacustriene klei zonder warven (Laagpakket van Uitdam, ongedifferentieerd).

Dikte indicatie
Minder dan 60 m.
Geografische verbreiding
Glaciale bekkens in Midden-Nederland (o.a. bekkens van Haarlem, Amsterdam, Flevoland).
Regionale correlatie
Noordzee: deel van de Cleaver Bank Formation (gedefinieerd en gekarteerd in samenspraak met de Britse Geologische Dienst; Laban 1995); VK: deel van de Wolston Glacigenic Formation (McMillan et al. 2011); DUI?; BEL: afwezig.
Ouderdom
laat Midden Pleistoceen (Laat-Saalien).
Holostratotype
Boring:
B25E0254 (Oosterdok)
Diepte (dikte) langs boorgat:
47,15 - 57,60 m (10,45 m) beneden maaiveld
Oorsprong naam
Vernoemd naar een wijk in het centrum van Amsterdam.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Bakker, M.A.J., Den Otter, C. Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
De Gans, W., De Groot, Th., Zwaan, H. 1987. The Amsterdam basin, a case study of a glacial basin in The Netherlands. In: Van der Meer, J.J.M. (ed.): Tills and Glaciotectonics, 205-216.
Jelgersma, S., Breeuwer, J.B. 1975. Toelichting bij de kaart Glaciale Verschijnselen gedurende het Saalien, 1:600.000. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij de Geologische Overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Laban, C. 1995. The Pleistocene glaciations in the Dutch sector of the North Sea. A synthesis of sedimentary and seismic data. PhD Thesis, University of Amsterdam, 194 p.
McMillan, A.A., Hamblin, R.J.O., Merritt, J.W. 2011. A lithostratigraphical framework for onshore Quaternary and Neogene (Tertiary) superficial deposits of Great Britain and the Isle of Man. British Geological Survey Research Report, RR/10/03, 343 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laag van Oosterdok. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laag-van-oosterdok.