Flevomeer Laag

Code
NUNIFL
Status
Formeel (Weerts & Busschers 2003).
Lithologische beschrijving

Donkergrijsbruine organoklastische detritus, licht kleiig en voornamelijk verslagen veen, en detritische gyttja met silt en fijn zand (in lagen en als matrix).

Afzettingsmilieu

Zoet tot brak lagunair, lacustrien, rijke plantengroei.

Definitie ondergrens

Veelal scherp contact met veen (Hollandveen Laagpakket, Formatie van Nieuwkoop), klastisch getijsediment (Laagpakket van Wormer, Formatie van Naaldwijk) of periglaciaal zand (Formatie van Boxtel), lokaal geleidelijke overgang.

Definitie bovengrens

Veelal geleidelijke overgang naar hoogenergetisch klastisch getijsediment (Laag van Almere, Formatie van Naaldwijk), lokaal scherp contact.

Dikte indicatie
Tot ongeveer 1 m (Menke et al. 1989).
Geografische verbreiding
IJsselmeergebied.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: afwezig; BEL: afwezig.
Ouderdom
Meghalayen (laat Holoceen, Subatlanticum).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar het voormalige Flevomeer (Romeinse Tijd).
Vorige benaming(en)
Oude en jonge detritus gyttja (Zagwijn & Van Staalduinen 1975). Voorheen onderdeel van de Westland Formatie en Formatie van Naaldwijk).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Menke, U., Van de Laar, E., Lenselink, G. 1998. De geologie en bodem van Zuidelijk Flevoland. Flevobericht 415, Directoraat – Generaal Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied, Lelystad.
Weerts, H.J.T., Busschers, F.S. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (red.) 1975, Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Flevomeer Laag. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/flevomeer-laag.