Laagpakket van Alblasserdam

Code
SLDNA
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Doorgaans donker- tot lichtgrijze, rode en bonte klei- en siltstenen, fijn- tot middengrofkorrelige zandstenen met bankdiktes tot een paar meter, en massieve dik gebankte grofkorrelige zandstenen. Steenkool- en lignietlagen komen in de grijze kleistenen voor. Verspreid ligniet materiaal, sideriet sferulieten en concreties zijn aanwezig. In boorkernen zijn wijdverspreide vervlekkingen in de bont gekleurde kleistenen te zien. Zanden komen voor als dunne lagen, geïsoleerde of gestapelde geulen.

Afzettingsmilieu

Fluviatiele stromingsvlakteafzettingen, waarin het zand geconcentreerd is in de geulen en crevasseafzettingen. Buiten de geulen ontstonden in de overstromingsvlaktes moerassen en vond bodemvorming plaats. Reconstructie van de sedimenttransportrichting laat een voornamelijk zuidoost-noordwest gericht transport zien.

Definitie ondergrens

De basis wordt gevormd door een discordant contact met de Altena Groep.

Definitie bovengrens

Doorgaans bedekt door de massieve zandstenen van het Delft Zandsteen Laagpakket, of door de ondiep mariene afzettingen van de Vleiland Zandsteen Formatie. Plaatselijk is het Delft Zandsteen Laagpakket niet ontwikkeld en wordt het Laagpakket van Alblasserdam bedekt door het Rodenrijs Kleisteen Laagpakket. In gebieden waar Subhercynische/Laramide inversie heeft plaatsgevonden wordt het Laagpakket van Alblasserdam bedekt door de Krijtkalk, Onder-Noordzee of Midden-Noordzee groepen.

Dikte indicatie
De totale dikte varieert sterk, van 100 m tot meer dan 1300 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Cromer Knoll Group - Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
Berriasien - Valanginien. Rondom Rotterdam kan de ouderdom tot Hauterivien zijn. Het basale deel kan een Kimmeridgien/Oxfordien ouderdom hebben.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1052 - 1942 m (890 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
900 - 1650 m (750 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2224 - 2374 m (150 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1888 - 2475 m (587 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
741 - 1096 m (355 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Alblasserdam, nabij Rotterdam.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Alblasserdam. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-alblasserdam.