Formatie van Nieuwerkerk

Code
SLDN
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van doorgaans donker- of lichtgrijze, rode of bonte kleistenen, fijn- tot middengrofkorrelige zandstenen en grofkorrelige, dikgebankte zandstenen. Steenkool/bruinkool komen samen voor met de grijze kleistenen en worden voornamelijk in het Rodenrijs Kleisteen Laagpakket en, in de omgeving van Rotterdam, in de jongste afzettingen van het Laagpakket van Alblasserdam aangetroffen. Verspreid lignitisch materiaal, sideriet sferulieten en concreties zijn aanwezig. Bonte kleistenen zijn sterk gevlekt. Zanden komen voor in dunne lagen, geïsoleerde of gestapelde geulen.

Afzettingsmilieu

Zowel vlechtende riviervallei opvullingen als opvullingen van individuele meandergeulen, en als crevasse afzettingen in een overstromingsgebied tot lage kustvlakte milieu. Fijne deeltjes werden tijdens overstromingen in de kommen afgezet. Vervlekking en concreties duiden op bodemvorming veroorzaakt door fluctuerende grondwaterstanden en lange periodes zonder afzetting.

Definitie ondergrens

Bedekt discordant de Altena Groep. Vooral langs de zuidelijke randen van het West-Nederlands Bekken, rust het op Trias of oudere afzettingen.

Definitie bovengrens

De Rijnland Groep onlapt op deze formatie.

Dikte indicatie
500 - 1000 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Cromer Knoll Group - Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
Doorgaans Berriasien. Plaatselijk laat Oxfordien - Kimmeridgien. Sedimenten met een Berriasien ouderdom worden langs de zuidelijke rand van het West-Nederland Bekken aangetroffen.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1052 - 1942 m (890 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
562 - 1096 m (534 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Nieuwerkerk, Zuid-Holland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Nieuwerkerk. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-nieuwerkerk.