Puzzle Hole Formatie

Code
SLCP
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Herngreen & Wong 1989; Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Lichtbruingrijze, kalkhoudende kleistenen met siltsteen en dunne zandsteen inschakelingen. Steenkoollagen komen veel voor. De zandstenen hebben, voornamelijk in het zuiden, een 'fining-upward' trend. Hebben op zowel gamma-ray als sonic logs een typisch zigzag patroon, veroorzaakt door een snelle afwisseling van dunne zandstenen, siltstenen, kleistenen en steenkoollagen.

Afzettingsmilieu

Het lagere deel van de deltavlakte; lagunaire getijdeplaten, estuariene en getijde geulen, opvullingsdelta's en schoor- en/of strandwallen.

Definitie ondergrens

Bedekt concordant de Midden-Graben Formatie.

Definitie bovengrens

Wordt discordant bedekt door de afzettingen van de Rijnland Groep of jongere groepen. De discordantie is het gevolg van erosie tijdens de Subhercynische/Laramide inversie. In de typesectie (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993) wordt de Puzzle Hole Formatie echter concordant bedekt door de mariene kleien van de Kimmeridge Klei Formatie.

Dikte indicatie
Tot 500 m (F14-04).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
midden Oxfordien - vroeg Kimmeridgien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2175 - 2397 m (222 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Puzzle Hole Bank in de noordelijke Nederlandse offshore.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Herngreen, G.F.W. and Wong, Th.E. 1989. Revision of the ’Late Jurassic’ stratigraphy of the Dutch Central North Sea Graben - Geol. en Mijnbouw, 68, p. 73-105.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Puzzle Hole Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/puzzle-hole-formatie.