Midden-Graben Formatie

Code
SLCM
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Grijze, plaatselijk zeer siltige, kalkhoudende kleistenen. In het noordelijk deel van het F-kwadrant kan één dikke, of plaatselijke twee, zandsteenlagen ingeschakeld zijn. Aan de basis van de formatie komen drie dunne, maar duidelijke, steenkoollagen voor.

Afzettingsmilieu

Lacustrien tot marginaal-mariene baai.

Definitie ondergrens

Getrokken aan de basis van de onderste duidelijke steenkoollaag die direct op dikke zandsteenlagen ligt.

Definitie bovengrens

Concordant contact met de bovenliggende mariene kleistenen van de Kimmeridge Kleisteen Formatie of strandwalzanden van de Boven-Graben Formatie in het noordelijke deel van de Centrale Noordzee Slenk. In het zuiden wordt het bedekt door de steenkoolhoudende Formatie van Puzzle Hole. De overgang van de Midden-Graben Formatie naar de Formatie van Puzzle Hole is geleidelijk.

Dikte indicatie
500 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
vroeg Oxfordien - midden Oxfordien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2670 - 3090 m (420 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Centrale Slenk ('Central Graben').
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Midden-Graben Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/midden-graben-formatie.