Meer weten over REGIS II?

Meer informatie over de bouw van REGIS II, de toepassingsgebieden, de gehanteerde classificaties, de betrouwbaarheid en de modelonzekerheden, alsmede de beperkingen van het model is te vinden in diverse rapportages en publicaties.

Flyer REGIS II (PDF, 401 kB) – Landelijk hydrogeologisch model.
Korte uitleg over de constructie van het model, de modelresultaten, de toepassingsgebieden en de onzekerheden van het model.

Van Gidslaag naar Hydrogeologische Eenheid (PDF, 16,4 MB)
TNO rapport waarin aanpak en achtergronden van en rond de hydrogeologische kartering in REGIS II beschreven worden.

Aandachtspunten REGIS II (PDF, 5,57 MB)
Overzicht van de geregistreerde punten waarover professionele twijfel bestaat en van fouten in REGIS II.

Tabel met het overzicht van de modeleenheden (PDF, 664 kB)

Nomenclator Ondiep
Beschrijving van de onderscheiden lithostratigrafische eenheden in de ondiepe ondergrond van Nederland.

Rapporten REGIS Zeeland (ZIP, 369 MB)
De zip file bevat vier deelrapporten die in het kader van de REGIS-kartering (1998 – 2010) van Zeeland zijn opgesteld:

  1. Maaiveld- en waterbodemhoogte;
  2. Hydrogeologische opbouw en eigenschappen Holoceen (Voor een recentere versie van de opbouw van het Holoceen, zie het GeoTOP-model.);
  3. Zoet-zoutverdeling;
  4. Stijghoogteverdeling.

Bruikbaarheid van doorlatendheidsbepalingen uit historische put- en pompproeven voor REGIS II
Artikel in het vakblad Stromingen (2022-1) van de Nederlandse Hydrologische Vereniging

Rapport Bruikbaarheid van resultaten uit put- en pompproefrapporten voor REGIS II parametrisatie