Delfstoffen Informatie Systeem

Het Delfstoffen informatie systeem (DIS) is ontwikkeld door Deltares en TNO op initiatief van Rijkswaterstaat. Het DIS is een model dat inzicht geeft op welke diepte zand ligt, of er veen- en kleilagen in de bodem zitten en hoeveel slib er in het zand aanwezig is. Ook geeft het DIS een indicatie waar grof zand ligt en waar fijne korrels te vinden zijn. Het DIS is een beleids- en beslissingsondersteunend regionaal model, dat een duurzame ontwikkeling van het Noordzee- en kustgebied mogelijk maakt.  

In 2010 is er begonnen aan het DIS, in 2018 is de laatste versie van het DIS2.1 opgeleverd. Sinds 2018 wordt er gewerkt aan DIS 3.0, een verbeterde versie van het DIS2.1 waarbij de geologische complexiteit meer wordt meegenomen. In 2020 is het Zeeland modelgebied opgeleverd en voor 2022 staat Zuid-Holland op het programma. De komende jaren staan ook nog de Noord-Hollandse kust en de strook ten noorden van de Waddeneilanden op het programma.  

Rapportage 

Notitie DIS 3.0 Zeeland Voxelmodellering (2020)

Notitie DIS 3.0 Zeeland Lagenmodellering (2020) 

Update DIS 2.1 (2018)

De update van het delfstoffeninformatie systeem voor het NCP (2014)

Zandwinstrategie: naar een beslissingsondersteunend systeem voor mariene zandwinning (2012)

Uitbreiding van het delfstoffeninformatie systeem voor het NCP (2010)

De ontwikkeling van een delfstoffeninformatie systeem voor het NCP: resultaten van een pilotstudy (2010)

Modelbestanden 

-DIS 2.1 

Voxelmodel (2018)

Winbaarheidsgrids 2020

Metadata bestand

-DIS 3.0 

Lagenmodel Zeeland (2020)

Voxelmodel Zeeland (2020) 

Winbaarheidsgrids Zeeland (2020)

Metadata bestand

DIS 3.0 Zeeland voxelmodel NetCDF

Links

Hoeveel zand kunnen we winnen uit de Noordzee? - Helpdesk water

Zandvoorraad in beeld - Geologische Dienst Nederland

Deltares wiki

Voorwaarden voor gebruik

Het gebruik van het DIS is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Door het downloaden en gebruiken van het DIS verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

Het DIS is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Echter, het DIS is ontwikkeld om inzicht te krijgen in regionale zandvoorraden en niet geschikt op kleinere schaal, zoals het niveau van individuele zandwingebieden. Er kunnen geen rechten aan de informatie uit het DIS ontleend worden en het gebruik van het DIS is voor uw eigen risico. 

Het DIS mag slechts voor rechtmatig gebruik worden aangewend, op een manier die op geen enkele wijze (i) Rijkswaterstaat, Deltares en TNO kan schaden of (ii) inbreuk maakt op de rechten en het gebruiksgenot van derden.

Rijkswaterstaat, Deltares en TNO aanvaarden geen aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook – voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de werking van en/of het gebruik van (informatie uit) het DIS.

Het auteursrecht en het databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op of via deze website verstrekte informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berust bij en wordt voorbehouden door Rijkswaterstaat en/of Deltares en/of TNO.

Hergebruik van de op deze website gepresenteerde informatie is enkel toegestaan met bronvermelding.