Detaillering van de bovenste lagen met GeoTOP

Het model GeoTOP geeft een gedetailleerd driedimensionaal beeld van de ondergrond van Nederland tot een diepte van maximaal 50 meter onder NAP. In GeoTOP wordt de ondergrond onderverdeeld in miljoenen voxels (cellen) van 100 bij 100 meter in de horizontale richtingen en 50 centimeter verticaal. Aan elke voxel worden eigenschappen gekoppeld, zoals lithostratigrafische eenheid en grondsoort (lithoklasse), die kenmerkend zijn voor diverse fysische en chemische parameters. GeoTOP voegt meer detail toe aan de top van de modellen DGM en REGIS II, waardoor een gedegen raamwerk wordt geleverd voor ondergrond-gerelateerde vragen over grondwatermanagement, natuurlijke bronnen en infrastructuur.

Voor het maken van GeoTOP is Nederland onderverdeeld in een aantal regio's. Momenteel zijn de regio’s Zuid-Holland, Noord-Holland, het Rivierengebied, Westelijke Wadden, Oostelijke Wadden, Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg, Zeeland en Goeree-Overflakkee, en Almere beschikbaar. De laatste vijf regio’s voldoen aan het BRO-kwaliteitsregime. De overige regio’s zullen gaandeweg verbeterd dan wel toegevoegd worden.
De ondergrond van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat is niet in het GeoTOP model opgenomen.

Gedetailleerde informatie over het ontwikkelen van het GeoTOP-model is te vinden in het Totstandkomingsrapport GeoTOP (PDF - 9.9MB). Naast een algemene gedetailleerde basisbeschrijving van GeoTOP worden in dit document de modelgebieden Westelijke Wadden en Oostelijke wadden beschreven. Het Totstandkomingsrapport GeoTOP - met nieuwe methodiek lagenmodellering (PDF - 8.9MB) beschrijft het modelgebied Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg. In het Totstandkomingsrapport Kleine release GeoTOP Zuid-Holland (PDF - 1.6MB) wordt de herberekening van de meest waarschijnlijke lithoklasse en de berekening van de kansen op lithoklasse en de modelonzekerheid van lithoklasse in de Basisveen Laag in modelgebied Zuid-Holland beschreven. Het Totstandkomingsrapport GeoTOP – aanvullingen bij versie v1.5 (PDF – 0.8MB) beschrijft de veranderingen en verbeteringen binnen het modelgebied Zeeland en Goeree-Overflakkee. Het Totstandkomingsrapport GeoTOP – aanvullingen bij versie 1.6 (PDF – 1,13 MB) beschrijft het modelgebied Almere en de veranderingen in Noord-Holland en Rivierengebied.

Basisgegevens

Uitgangspunt voor het maken van GeoTOP zijn de boorbeschrijvingen in de DINO database. In totaal bevat DINO circa 540.000 booronderzoeken. In het modelgebied Rivierengebied is ook gebruikgemaakt van boormonsterprofielen van de Universiteit Utrecht. Naast deze informatie wordt voor GeoTOP gebruikgemaakt van sonderingen en van digitaal kaartmateriaal, zoals geologische kaarten.

Toepassing en betrouwbaarheid van de modelresultaten

GeoTOP geeft een schatting van de geometrie en een aantal eigenschappen van de ondergrond van het vasteland van Nederland tot een diepte van maximaal 50 m onder NAP. In GeoTOP is zoveel mogelijk van de beschikbare gegevens van en aanwezige kennis over de Nederlandse ondiepe ondergrond samengevat in geïnterpreteerde boormonsterprofielen, een lagenmodel en een voxelmodel die via DINOloket te raadplegen en te bestellen zijn.
GeoTOP is een subregionaal ondergrondmodel met een gebruiksschaal die past bij toepassingen op provinciaal, gemeentelijk of wijkniveau. Deze gebruiksschaal is vergelijkbaar met de schaal van 1:50.000 die bij Geologische Kaart van Nederland, een voorloper van GeoTOP, gehanteerd werd. Bij ondergrondvraagstukken op een grotere schaal (straatniveau of individuele gebouwen) kan GeoTOP dienen als raamwerk waarbinnen meer detail kan worden aangebracht.
GeoTOP is breed toepasbaar in verschillende toepassingen waarbij de ondiepe ondergrond een rol speelt, zoals grondwaterstudies, het voorspellen van de bodemdaling, inzicht in de funderingsdiepte, de ligging van zandbanen en het berekenen van de volumes aan delfstoffen.

Meer details over de kwaliteit van het model zijn te vinden in de verschillende Kwaliteitstoetsingsdocumenten GeoTOP (ZIP - 5,57 MB).

Actuele en eerdere versies

In de module Ondergrondmodellen is GeoTOP versie 1.6 (2023) beschikbaar. Eerdere versies van het model zijn op te vragen via het contactformulier.

Terugmeldingen

Bekijk bij Terugmelden welke terugmeldingen zijn gedaan voor dit model.


Weergave van het model GeoTOP