BRO Bodemkaart

De Bodemkaart is één van de registratieobjecten in de BRO en wordt aangeduid als een ‘model’. Voor de bodemkaart betekent dit dat de kaart zelf het ‘model’ is dat tot stand gekomen is via de bodemkundige kartering. De kaart is een resultaat van de interpretatie van data die in het veld zijn ingewonnen door experts, de ‘veldbodemkundigen’. 
De bodemkundige informatie op de bodemkaart heeft betrekking op de aard en samenstelling van de bovengrond (grondsoort) met een verdere onderverdeling naar bodemvorming, veensoort, afwijkende lagen in het profiel, aanwezigheid van kalk en verstoringen door vergraving en egalisatie. De kaart geeft meestal geen bodemkundige informatie in de stedelijke gebieden op het moment van de kartering.

Sinds 2021 zijn in de bodemkaar alle kaartvlakken gekoppeld aan ‘afgeleide profielen’ (ook wel standaardprofielen of profielschetsen genoemd). Dit zijn representatieve bodemprofielen voor de eenheden op de bodemkaart. Voor alle bodemeenheden met een landelijke oppervlakte van tenminste 2000 ha geven afgeleide profielen informatie over belangrijke kenmerken. In totaal zijn er 367 verschillende bodemeenheden beschreven met een beschrijving van de laagopbouw tot 1,20 m diepte met per horizont of laag de bodemkundige informatie.

De ‘Grondwatertrappenkaart’ was voorheen een aparte laag in de Bodemkaart van Wageningen Environmental Research. In de BRO zijn deze kaarten nu opgenomen als twee aparte registratieobjecten bij de Modellen. 

Toepassing en kwaliteit

Het bodemkundig model wordt potentieel gebruikt bij lokale, regionale en landelijke studies op het gebied van hydrologie, bodemgeschiktheid, bodemkwetsbaarheid, natuurontwikkeling, landschapsplanning en ruimtelijke planvorming. Daarbij is het bodemkundig model dan geschikt voor het afleiden van thematische kaarten. 

De landsdekkende, digitale versie is een polygonenbestand op de schaal 1:50:000. Dit is de opnameschaal van de data en geeft op dat schaalniveau het bijbehorende detail (1 cm2 op de kaart = 25 ha in het terrein). Meer algemeen geldt voor het gebruik voor nationale, regionale en lokale toepassingen dat de informatiebehoefte per oppervlakte-eenheid toeneemt naarmate het probleem grootschaliger (‘lokaler’) wordt.

Omdat informatie in het stedelijk gebied ontbreekt is de bodemkaart niet geschikt is voor het oplossen van stedelijke vraagstukken. Op locaties waar na de kartering stedelijk gebied is ontstaan kan de bodemopbouw op die locatie gewijzigd zijn. 

Documenten

Download hier de documenten behorende bij het BRO Bodemkaart model (ZIP - 6,8 MB).

Actuele en eerdere versies

Er wordt structureel gewerkt aan de actualisatie en verbetering van de bodemkaart. Er is met name aandacht voor gebieden met bodemtypen die aan verandering onderhevig zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de veranderingen die in veengebieden optreden door oxidatie veen, waardoor de veendikte geleidelijk verminderd. De actualisatie resulteert met enige regelmaat in een nieuwe versie van de kaart, waarbij herleidbaar is welke vlakken binnen de kaart geactualiseerd zijn. In de module Ondergrondmodellen is de meest actuele versie van de Bodemkaart beschikbaar.

Legenda Bodemkaart

Meer informatie over de Bodemkaart is te vinden op Bodemkaartlegenda. Deze wordt aangeboden door Wageningen Environmental Research.

Terugmeldingen

Bekijk bij Terugmelden welke terugmeldingen zijn gedaan voor dit model.