Digitaal Geologisch Model: DGM-diep

Sinds 1985 heeft de Geologische Dienst Nederland tot taak om een consistent petroleum-geologisch raamwerk samen te stellen van de diepe ondergrond van Nederland, zowel on- als offshore. De algemene aanpak en workflow van het diepe karteerprogramma komen overeen met die van de olie- en gasindustrie industrie, maar de nadruk ligt op regionale schaal in plaats van op reservoirschaal.
Aanvankelijk werd de onshore kartering analoog uitgevoerd en gepubliceerd (Geologische Atlas van de Diepe Ondergrond van Nederland - vasteland, TNO-NITG, 2004). Het offshore domein werd digitaal gekarteerd tussen 2004 en 2010 (Kombrink et al., 2012). Sinds 2010 wordt het onshore gebied herzien met een nieuwe, volledig digitale workflow. Tevens wordt gebruik gemaakt van nieuw beschikbare openbare gegevens. Het model dient ter ondersteuning van studies naar nieuwe bronnen in de ondergrond, zoals onconventionele koolwaterstoffen en aardwarmte potentieel, en diverse opslagfuncties voor bijvoorbeeld aardgas, olie, CO2, water en kernafval. De toenemende vraag naar beschikbaarheid van ondergrondse ruimte met specifieke gesteente-eigenschappen en het potentieel gebruik daarvan vraagt om goede afstemming. Deze afstemming wordt o.a. behandeld in een nieuw beleid voor ondergrondse ruimtelijke ordening (STRONG - Structuurvisie Ondergrond), dat momenteel wordt voorbereid door de Nederlandse overheid (publicatie in het najaar van 2015). Deze beleidsnota zal de leidraad zijn voor een duurzaam en verantwoord gebruik van de ondergrond van Nederland. Onze ondergrondgegevens en modellen dienen als input voor dit initiatief.

Basisgegevens

De DINO database bevat meer dan 135 3D seismische surveys die ongeveer 99.900 km2 beslaan en meer dan 577.000 km 2D seismische lijnen (analoog & digitaal). Het aantal niet-vertrouwelijke putten is ongeveer 5800. Alle publiek beschikbare 3D-surveys en 1305 boringen zijn gebruikt om het modelleringsproces stratigrafisch in te kaderen. 2D seismische gegevens zijn gebruikt in gebieden die niet gedekt worden door 3D data. (Fig.1-seismische dekking, Fig.2-gebruikte putten).
De locaties van de gebruikte boringen zijn weergegeven op de interactieve kaart. Anders dan bij de ondiepe modellen zijn de gebruikte boringen niet aan te vragen via DINOloket. De ligging van de gebruikte seismische gegevens is niet aangegeven op de interactieve kaart. Voor het aanvragen van zowel de boorgegevens als de seismiek wordt verwezen naar NLOG.nl.

Toepassing en betrouwbaarheid

DGM-diep is gericht op het geven van een regionaal inzicht in de geologische opbouw van de diepe ondergrond van Nederland. Dit impliceert dat het model niet geschikt is om ondersteuning te geven bij onderwerpen en evaluatie op reservoirniveau. Om de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van het DGM-diep model te beoordelen is een onzekerheidsanalyse opgenomen in het modeleerproces. In een notitie wordt de methode verder toegelicht.

Actuele en eerdere versies

Het Digitale Geologische Model-diep (DGM-diep) is een regionaal ondergronds lagenmodel voor de on- en offshore van Nederland. Dit gestapelde rastermodel bevat twaalf geologische horizons, variĆ«rend in ouderdom van Carboon tot Neogeen. Het model is gebaseerd op de interpretatie van openbare 2D en 3D seismische gegevens, gecombineerd met putdata, ondersteund door biostratigrafische, petrofysische en geochemische analyse. De geĆÆnterpreteerde seismische horizons zijn de bases van lithostratigrafische eenheden die beschreven zijn in de Stratigraphic nomenclature of the Netherlands.
Vorige versies van de DGM-diep modellen en de bijbehorende gegevens kunnen worden opgevraagd via het Nederlandse Olie en Gas Portaal (zie overzicht van versies in onderstaande tabel). Het huidige vrijgegeven DGM-diep v4.0 is een model van de Nederlandse onshore uitgebreid tot de 3 mijlszone. Voor het eerst kan het model ook in een viewer worden bekeken via DINOloket. In toekomstige DGM-diep vrijgaven worden de onshore en offshore gebieden gecombineerd en zal een 3D-gemodelleerde set met breukvlakken worden toegevoegd.

Tabel 1: Versies DGM-diep