Meer weten?

Meer informatie over de bouw van het model GeoTOP, de toepassingsgebieden, de gehanteerde classificaties, de betrouwbaarheid en de modelonzekerheden, alsmede de beperkingen van dit 3D model is te vinden in diverse rapportages en publicaties.

Storymap van GeoTOP modelgebied Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg. De storymap bevat interactieve 3D visualisaties van het model en tal van praktijkvoorbeelden.

Flyer GeoTOP (PDF, 2,63 MB) (2012)
Korte toelichting op het vervaardigen van het model, de modelresultaten en de modelonzekerheden.

Productspecificatie GeoTOP (PDF, 2,16 MB) (Stafleu 2016)
Op basis van de productspecificatie kan de lezer beslissen of, en zo ja hoe, GeoTOP voor zijn of haar toepassing gebruikt kan worden.

TNO rapport GeoTOP modellering (PDF, 15 MB) (Stafleu et al. 2012).
Uitgebreide toelichting op het vervaardigen van het model, de modelresultaten en de modelonzekerheden.

Artikel 3D subsurface modelling of Zeeland (PDF, 2,17 MB) (Stafleu et al. 2011)
Toelichting op de bouw, de modelresultaten en de toepassingsmogelijkheden van het eerste modelgebied van GeoTOP.

Modelleerwerkwijze GeoTOP Oostelijke Wadden en aandachtspunten GeoTOP (PDF, 2,67 MB) (2016)
Toelichting op de modelleerwerkwijze van het modelgebied Oostelijke Wadden van GeoTOP en aandachtspunten GeoTOP.

Overzichtstabel (PDF, 36 KB) van de modeleenheden.

Matrix modelgebieden vs Eenheden GeoTOP (PDF, 705 KB) (2023)
Toelichting op de gebruikte lithostratigrafische eenheden per modelgebied.

Modelonzekerheden GeoTOP (PDF, 1,3 MB) (2014)
Toelichting op de betekenis en weergave van modelonzekerheden.

Berekenen van de meest waarschijnlijke lithoklasse in GeoTOP (PDF, 0,5 MB) (2014)
Toelichting op de berekeningswijze van de meest waarschijnlijke lithoklasse.

Nomenclator
Beschrijving van de onderscheiden lithostratigrafische eenheden in de ondergrond van Nederland.

GeoTOP en NetCDF
Instructie om een deel van GeoTOP als NetCDF-bestand  te downloaden en vervolgens als voxel layer te openen het GIS-pakket ArcGIS Pro van Esri (versie 2.6.0 en hoger).

Totstandkomingsrapport GeoTOP (PDF - 9.9MB) (2019)
Gedetailleerde beschrijving van de totstandkoming van het GeoTOP model. Het beschrijft wat GeoTOP is, op welke brongegevens het gebaseerd is en hoe het gemaakt wordt. Dit rapport betreft primair de modelgebieden Westelijke Wadden en Oostelijke Wadden. Op hoofdlijnen is de totstandkoming van Zuid-Holland, Rivierengebied en Noord-Holland gelijk aan die van Westelijke Wadden en Oostelijke Wadden.

Totstandkomingsrapport GeoTOP - met nieuwe methodiek lagenmodellering (PDF - 8.9MB) (2020)
Gedetailleerde beschrijving van de totstandkoming van het GeoTOP model met daarin een uitgebreide beschrijving van een nieuwe methode van lagenmodellering (DGM+). Deze nieuwe methode is voor het eerst toegepast in Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg.

Totstandkomingsrapport Kleine release GeoTOP Zuid-Holland (PDF - 1.6MB) (2022)  
In dit rapport worden twee belangrijke verbeteringen binnen het modelgebied Zuid-Holland beschreven. Het betreft een herberekening van de meest waarschijnlijke lithoklasse en een verbetering van een fout in de berekening van de kansen op lithoklasse en de modelonzekerheid van lithoklasse in de Basisveen Laag. 

Conceptueel model GeoTOP Zeeland en Goeree-Overflakkee (PDF 1.8MB) (2021)
Het conceptueel model bevat een toelichting op het modelgebied Zeeland en Goeree-Overflakkee. Het rapport geeft o.a. een overzicht van de gemodelleerde stratigrafische eenheden en hun onderlinge stratigrafische relaties.

Totstandkomingsrapport GeoTOP – aanvullingen bij versie v1.5 (PDF - 0.8MB) (2022)
Dit rapport beschrijft de vervanging van de twee afzonderlijke modelgebieden Zeeland en Goeree-Overflakkee door één geheel nieuw modelgebied Zeeland en Goeree-Overflakkee. Het lagenmodel van dit modelgebied wordt op dezelfde manier gemaakt als in Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg. Naast een verbeterd en gedetailleerder lagenmodel is de manier waarop de lithoklassen in het voxelmodel worden gesimuleerd aangepast. Deze nieuwe werkwijze in de voxelmodellering wordt in dit aanvullende rapport daarom uitgebreid beschreven.

Totstandkomingsrapport GeoTOP – aanvullingen bij versie v1.6 (PDF – 1.1MB) (2023)
Dit rapport beschrijft de uitbreiding van GeoTOP met modelgebied Almere dat de zuidwestelijke Flevopolder en delen van de omringende wateren omvat. Omdat Almere een gedeeltelijke overlap heeft met de modelgebieden Noord-Holland en Rivierengebied, betreft GeoTOP v1.6 ook een gedeeltelijke update van die twee modelgebieden: de delen die met Almere overlappen zijn uit Noord-Holland en Rivierengebied verwijderd. Daarmee zijn Noord-Holland en Rivierengebied kleiner geworden.

Kwaliteitstoetsingsdocument Ondergrondmodellen BRO Ondergrondmodellen Algemeen (PDF – 1.2MB) (2019) 

Kwaliteitstoetsingsdocument Ondergrondmodellen GeoTOP Westelijke Wadden v1.0 (PDF – 1.2MB) (2019) 

Kwaliteitstoetsingsdocument Ondergrondmodellen GeoTOP Oostelijke Wadden v1.0 (PDF – 0.3MB) (2019) 

Kwaliteitstoetsingsdocument Ondergrondmodellen BRO GeoTOP Brabant en Limburg v1.0 (PDF – 0.4MB) (2020) 

Kwaliteitstoetsingsdocument Ondergrondmodellen BRO GeoTOP Kleine Release GeoTOP Zuid-Holland (PDF – 2.2MB) (2022) 

Kwaliteitstoetsingsdocument Ondergrondmodellen BRO GeoTOP Zeeland en Goeree-Overflakkee (PDF – 0.5MB) (2023)

Kwaliteitstoetsingsdocument Ondergrondmodellen BRO GeoTOP Almere (PDF – 0.5MB) (2023)

Praktijktoepassingen van GeoTOP

Binnen het werkproces van de GeoTOP modellering worden afgeleide producten vervaardigd die snel en eenvoudig een duidelijk beeld geven van bepaalde facetten van de ondergrond. Enkele voorbeelden zijn diverse geologische kaarten: de geologische oppervlaktekaart, cumulatieve diktekaarten van zand en kaarten met een specifieke toepassing, bijvoorbeeld de bovenkant van het pleistocene zand en de zogenoemde grondslagkaart.
Deze kaarten zijn voorlopig alleen te raadplegen via de website Grondwatertools.nl.