Bekijken en aanvragen REGIS II

Op de kaart in Stap 1 kunnen van REGIS II naast het dekkingsgebied, de verticale doorsnede en de kaart van de modeleenheid ook het boormonsterprofiel en appelboren gevisualiseerd worden.

Boormonsterprofiel en interpretaties

De visualisatie toont de geïnterpreteerde hydrogeologische modeleenheden (linkerkolom), de verticale opeenvolging van boorbeschrijvingsintervallen in de vorm van litho-klassen, met daarnaast de horizontale en verticale doorlatendheidsklassen van de hydrogeologische modeleenheden. Doorlatendheidsklassen worden daarbij alleen getoond indien de gegevens zijn gebruikt bij het samenstellen van de kaartbestanden van de doorlatendheid.

Appelboor 

De appelboor door het lagenmodel van REGIS II toont van een door de gebruiker gekozen locatie op de kaart de verticale opeenvolging van modeleenheden ten opzichte van maaiveld. Deze kolom geeft de gebruiker inzicht in de diepteligging, de dikte en de hydraulische eigenschappen van deze eenheden, te weten de horizontale doorlatendheid (kh), de verticale doorlatendheid (kv), de transmissiviteit van het verzadigde deel (kD) en de verticale weerstand (c).


Voorbeeld van een visualisatie van een appelboor van REGIS II

Aandachtspunten

REGIS bevat punten waarover professionele twijfel bestaat. Deze punten zijn relevant bij het gebruik van het REGIS-model en zijn om die reden aangeduid als “aandachtspunten”. Deze aandachtspunten zijn vastgelegd in een shapefile (punten) en een bijbehorend document dat nadere informatie geeft. Waar nodig worden deze bestanden periodiek geactualiseerd. Beide bestanden zijn in één zipfile samengevoegd. Bij het aanvragen van het REGIS-model kan deze zipfile worden geselecteerd. Het document kan hier tevens separaat worden gedownload.

Model bekijken op eigen computer

Door de modeldata op te vragen kan REGIS II op de eigen computer bekeken worden in de SubsurfaceViewer en in ArcGIS.

Van elke modeleenheid in REGIS II zijn rasters beschikbaar die informatie verschaffen over de verbreiding, diepteligging, dikte en hydraulische eigenschappen van de eenheid. Deze bestanden stellen de gebruiker in staat om binnen een GIS-omgeving de gegevens van REGIS II te analyseren in combinatie met eigen GIS-gegevens. De ArcGIS bestanden zijn verzameld in één zipfile. In de zipfile zijn de volgende bestanden opgenomen:

 • ArcMap document "XX - REGIS II v2.2.mxd" (XX betreft de code van het gekozen gebied) met alle modeleenheden die binnen het gekozen gebied zijn gekarteerd. De modeleenheden van eenzelfde stratigrafische eenheid zijn in dezelfde Group Layer samengebracht.
 • Per eenheid:
  • Shapefile (punten) met de geïnterpreteerde boormonsterprofielen waarin de eenheid is aangetroffen, met daarbij informatie over de top, basis en dikte van de eenheid in het boormonsterprofiel (alleen voor de slecht doorlatende, complexe en kalksteeneenheden).
  • Shapefile (punten) met de geïnterpreteerde boormonsterprofielen waarin de eenheid niet is aangetroffen (alleen voor de slecht doorlatende, complexe en kalksteeneenheden).
  • Shapefile (punten) met de op boorpunt opgeschaalde horizontale doorlatendheid (alleen voor goed doorlatende en complexe eenheden) of verticale doorlatendheid (alleen voor de slecht doorlatende en complexe eenheden).
  • Shapefile (lijn) met de breuken die tot in de eenheid doorwerken (alleen voor de slecht doorlatende, complexe en kalksteeneenheden).
  • Shapefile (polygoon) met de begrenzing van het gekarteerde gebied (alleen voor de eenheden die binnen een deelgebied zijn gekarteerd).
  • Rasterkaarten met de diepteligging van de top en basis van de eenheid (in m ten opzichte van NAP).
  • Rasterkaart met de dikte van de eenheid (in m).
  • Rasterkaarten met de horizontale doorlatendheid en de standaardafwijking van de horizontale doorlatendheid van de eenheid (in m/d, alleen voor goed doorlatende en complexe eenheden).
  • Rasterkaarten met de verticale doorlatendheid en de standaardafwijking van de verticale doorlatendheid van de eenheid (in m/d, alleen voor slecht doorlatende en complexe eenheden).
  • Rasterkaart met de transmissiviteit van de eenheid (in m2/d, alleen voor goed doorlatende, complexe en kalksteeneenheden).
  • Rasterkaart met de weerstand van de eenheid (in d, alleen voor slecht doorlatende en complexe eenheden).
 • Algemene, ondersteunende informatie:
  • Begrenzing van het dekkingsgebied van REGIS II.
  • Overzicht van de topografische kaartbladen waarop de nummering van de boormonsterprofielen gebaseerd is (shapefile, polygoon).
  • Rasterkaart van de maaiveld- en waterbodemhoogte die als bovengrens voor het model gebruikt is (in m ten opzichte van NAP).
  • Rasterkaart van het freatisch vlak op basis waarvan de verzadigde dikte van de goed doorlatende eenheden bepaald is (in m ten opzichte van NAP).
  • De BRT Achtergrondkaart van het Kadaster als topografische achtergrond (via een Web Map Service).


Beperkingen ArcGIS

Sommige eenheden vallen in delen van Nederland buiten het dieptebereik van REGIS II. In deze gebieden zijn de eenheden dan niet gekarteerd.

De ArcMAP documenten zijn alleen te openen in ArcGIS versie 10.1 of hoger. De rasters en shapefiles zijn overigens in de meeste GIS-pakketten, al dan niet na een conversieslag, te openen. Voorbeelden van alternatieve GIS-pakketten zijn Grass (open-source), MapInfo en GeoMedia.