Chemische analyse

Een chemische analyse is een meting van de chemische samenstelling van het sediment uit een boring. Het betreft een grote groep van verschillende analysemethoden waarmee specifieke chemische kenmerken van (een deel van) het monstermateriaal worden bepaald. De resultaten zijn afhankelijk van het type sediment, de monstergrootte en de wijze waarop het monster wordt geprepareerd (voorbehandeld) voor de analyse. De analysemethode die het meest wordt ingezet is XRF. Met XRF (X-ray fluorescentie) worden de totaalgehalten aan elementen (vooral metalen) bepaald. Andere veel gebruikte analysemethoden zijn ICP-MS en ICP-AES die eveneens zijn gericht op de elementen-samenstelling (hoofd- en sporenelementen) van de grondmonsters. Bij de analyses ICP-MS (ICP-MS staat voor Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie) en ICP-AES wordt het grondmonster eerst opgelost. Gehalten aan kalk en organisch materiaal zijn belangrijke milieugeochemische eigenschappen van sedimenten en worden met TGA (thermogravimetrische analyse) bepaald.

Chemische analyses op de kaart

Chemische analyses zijn op de kaart te vindenĀ onder Bodem- en grondonderzoek, Geologisch booronderzoek en Waterbodemonderzoek.