Helm Laagpakket

Code
SLDBH
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Silt- tot kleisteen, licht- tot donkergrijs en lichtbruin, met veel kalkhoudende laagjes die vaak gepyritiseerde graafgangen bevatten, en met dunne zandsteenbanken (meestal < 1 meter). De zanden hebben fijne tot midden, subhoekige tot afgeronde korrels. Af en toe komen midden- tot donkergrijze kleisteen en witte tot lichtbruine kalksteen en dolomiet voor. Bruinkool is plaatselijk aanwezig. In sommige boorgaten (P03-02) worden veelvuldig fragmenten van bivalven en gastropoden aangetroffen.

Afzettingsmilieu

Afgezet in een marginaal-marien milieu aan de landwaartse (achterstrandwal) positie van de strandwal afzettingen van de zandige laagpakketten van Kotter en Helder. Deels afgesloten lagunaire condities met stormafzettingen.

Definitie ondergrens

Discordant met de onderliggende Vlieland Kleisteen of Zandsteen formaties.

Definitie bovengrens

Bedekt door het zandige Laagpakket van Helder (Vlieland Zandsteen Formatie).

Dikte indicatie
Doorgans minder dan 76 m, maar tot 150 m in P03-02.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
laatste Berriasien - vroeg Valanginien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1347 - 1379 m (32 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1815 - 1966 m (151 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het Helm olieveld, blok Q01, Nederlandse offshore sector.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Helm Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/helm-laagpakket.