Bekijken en aanvragen DGM

Op de kaart in Stap 1 kunnen van DGM naast het dekkingsgebied de verticale doorsnede en de kaart van de modeleenheid ook de boormonsterprofielen en appelboren gevisualiseerd worden.

Boormonsterprofiel en interpretatie

De visualisatie toont de geïnterpreteerde lithostratigrafische intervallen (linkerkolom) met daarnaast de verticale opeenvolging van boorbeschrijvingsintervallen (rechterkolom).


Voorbeeld van een visualisatie van een boormonsterprofiel dat gebruikt is voor het model van DGM
 

Appelboor

De appelboor door het lagenmodel van DGM toont van een door de gebruiker gekozen locatie op de kaart de verticale opeenvolging van binnen DGM onderscheiden modeleenheden. De appelboor verschaft inzicht in de diepteligging en dikte van de op een locatie aan te treffen modeleenheden. De verticale opeenvolging van modeleenheden wordt naar keuze ten opzichte van maaiveld of NAP gegeven.

Onzekerheden

Aan de (ruimtelijke) interpretatie in modeleenheden zijn onzekerheden verbonden. Deze onzekerheden worden niet weergegeven in de appelboor. De ArcGIS bestanden met het lagenmodel van DGM bevatten wel onzekerheidsinformatie van de modeleenheden.
In het lagenmodel wordt een voorspelling gegeven van de opbouw van de ondergrond die representatief is voor een gebied van 100 bij 100 m en die past bij een regionale schaal. De interpretatie van een boormonsterprofiel kan daarom afwijken van een appelboor op dezelfde locatie.

Aandachtspunten

DGM bevat punten waarover professionele twijfel bestaat. Deze punten zijn relevant bij het gebruik van het DGM en zijn om die reden aangeduid als “aandachtspunten”. Deze aandachtspunten zijn vastgelegd in een shapefile (punten) waarin bij elk punt een korte omschrijving is opgenomen, en een bijbehorend document dat nadere informatie geeft. Waar nodig worden deze bestanden periodiek geactualiseerd. Beide bestanden zijn in één zipfile samengevoegd. Bij het aanvragen van het DGM kan deze zipfile worden geselecteerd. Het document kan hier tevens separaat worden gedownload.

Model bekijken op eigen computer

Voor ArcGIS zijn van elke modeleenheid in DGM twee shapefiles en zeven rasters beschikbaar die informatie verschaffen over de verbreiding, diepteligging en dikte van de eenheid. Deze bestanden stellen de gebruiker in staat om binnen een GIS-omgeving de gegevens van DGM te analyseren in combinatie met eigen GIS-gegevens.

De ArcGIS bestanden zijn verzameld in één zipfile. In de zipfile zijn de volgende bestanden opgenomen:

 • ArcMap document "DGM v2.2.mxd" met alle modeleenheden die binnen het gekozen gebied zijn gekarteerd.
 • Per eenheid:
  • Shapefile (punten) met de geïnterpreteerde boormonsterprofielen waarin de eenheid is aangetroffen, met daarbij informatie over de top, basis en dikte van de eenheid in het boormonsterprofiel en in hoeverre de eenheid volledig doorboord is.
  • Shapefile (punten) met de geïnterpreteerde boormonsterprofielen waarin de eenheid niet is aangetroffen.
  • Rasterkaarten met de diepteligging van de top en basis van de eenheid (in m ten opzichte van NAP).
  • Rasterkaart met de dikte van de eenheid (in m).
  • Rasterkaarten met de standaarddeviatie in de diepteligging van de top en basis en dikte van de eenheid (in m).
  • Rasterkaart met de kans op voorkomen van de eenheid.
 • Algemene, ondersteunende informatie:
  • Overzicht van alle geïnterpreteerde boormonsterprofielen (shapefile, polygoon).
  • Eenvoudige topografische kaart van Nederland (shapefile, polygoon).
  • Overzicht van de topografische kaartbladen waarop de nummering van de boormonsterprofielen gebaseerd is (shapefile, polygoon).
  • Shapefile (polygoon) met de begrenzing van het gekozen gebied.
  • Rasterkaart van de maaiveld- en waterbodemhoogte (in m ten opzichte van NAP).

  Beperkingen ArcGIS

  Sommige eenheden vallen in delen van Nederland buiten het dieptebereik van DGM en zijn om die reden dan niet gekarteerd.

  De ArcMAP documenten zijn alleen te openen in ArcGIS versie 10.0 of hoger. De rasters en shapefiles zijn in de meeste GIS-pakketten, al dan niet na een conversieslag, te openen. Voorbeelden van alternatieve GIS-pakketten zijn Grass (open-source), MapInfo en GeoMedia.