Keuper Formatie

Code
RNKP
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van roodbruine tot bonte, siltige, anhydritische kleistenen met inschakelingen van anhydriet, steenzout en enkele zandstenen.

Afzettingsmilieu

Continentaal milieu, afwisseling van fluviatiele, lacustriene en evaporitische condities.

Definitie ondergrens

Gekenmerkt door een verschuiving in akoestische snelheid, die aanzienlijk lager is in de Keuper Formatie. Langs de bekkenranden kan het interval bestaand uit de Rode Keuper Kleisteen en Dolomitische Keuper laagpakketten discordant op het Onder-Muschelkalk Laagpakket rusten. In een zone direct ten noorden van de bekkenrand, kunnen deze laagpakketten discordant op de onderste Keuper laagpakketten rusten.

Definitie bovengrens

Basis van de Formatie van Sleen; markeert de Vroeg-Kimmerische II discordantie en is een prominente seismische marker. De Formatie van Sleen kan op boorgatmetingen makkelijk herkend worden door zijn uniforme dikte, relatief hoge gamma-ray waarden en lage akoestische snelheden.

Dikte indicatie
De dikte van de onder en midden Keuper vertoont grote variatie. Gebieden met grote verschillen in bekkendaling lagen in de Centrale Noordzee Slenk en het Eems Diep, met meer dan 1000 m, en in het noordelijk deel van het P-kwadrant, met meer dan 400 m. Niet aangeboorde half-bekkens, met dikke Keuper sediment wiggen, komen in de Centrale Slenk voor.
Tot 589 m in boorgat NSS-01-S1.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Triton Formation & Dudgeon Formation; DUI: Keuper Group; BEL: Keuper Formation.
Ouderdom
Ladinien - vroeg Rhaetien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2808 - 3368 m (560 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1623 - 1810 m (187 m)
Oorsprong naam
Naam is afgeleid van de Duitse stratigrafische nomenclatuur, waar het gebruikt wordt voor de bovenste eenheden van de Duitse Trias.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Keuper Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/keuper-formatie.