Glaciaal

Glaciale afzettingen ontstonden onder invloed van land- of zeeijs gedurende de ijstijden. Onder het landijs ontstaan bijvoorbeeld geulen of dalen die later worden opgevuld als een glaciaal meer. Ook keileem en sandurs behoren tot de glaciale afzettingen.

Kies een eenheid uit de lijst aan de linkerzijde om details te bekijken.