Laagpakket van Singraven

Code
NUBXSI
Status
Formeel (Schokker et al. 2005; Schokker et al. 2007).
Lithologische beschrijving

Grijs tot geel zeer fijn tot zeer grof zand (105-420 µm), lokaal siltig of grindig. Grijze leem en grijze humeuze klei, zandig. Dunne (dm) veenlagen en gyttja.

Afzettingsmilieu

Kleinschalig fluviatiel of fluvioperiglaciaal (beek), inclusief geul (zand), oever en kom (silt en klei), en moeras (veen en gyttja).

Definitie ondergrens

Scherp contact met glaciaal sediment (Formatie van Drente) in het noorden. Elders geleidelijke overgang naar fluvial sand (Formaties van Kreftenheye and Stramproy) of discordant contact met dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) en löss (Laagpakket van Liempde, Formatie van Boxtel).

Definitie bovengrens

Veelal aan maaiveld. Lokaal, scherp contact met getijzand en -klei (Formatie van Naaldwijk) of met dekzand Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 5 m.
Geografische verbreiding
Langs beekdalen in Pleistoceen oostelijk Nederland.
Regionale correlatie
Noordzee: Formatie van Twente (gekarteerd in samenspraak met de Britse Geologische Dienst); VK: ?; DUI: ?; BEL: deel van de Formatie van Gent.
Ouderdom
Laat Pleistoceen (Weichselien) - Holoceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar het landgoed Singraven in Oost-Nederland (Van der Hammen & Wymstra 1971).
Vorige benaming(en)
Voormalige Formatie van Singraven (Doppert et al. 1975).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
Schokker, J, De Lang, F.D., Weerts, H.J.T., Den Otter, C., Passchier, S. 2005. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Schokker, J., Weerts, H.J.T., Westerhoff, W.E., Berendsen, H.J.A., Den Otter, C. 2007. Introduction of the Boxtel Formation and implications for the Quaternary lithostratigraphy of the Netherlands. Netherlands Journal of Geosciences / Geologie en Mijnbouw, 86, 197-210.
Van der Hammen, T., Wijmstra, T.A. (eds.) 1971. The upper Quaternary of the Dinkel valley (Twente, eastern Overijssel, the Netherlands). Mededelingen Rijks Geologische Dienst, Nieuwe serie 22, 55-213.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Singraven. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-singraven.