Laagpakket van Rijswijk

Code
KNNSR
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Licht- tot middengrijze zandstenen. Korrelgrootte varieert van zeer fijn tot middenkorrelig, plaatselijk tot grind. Glimmers, lignietmateriaal en sideriet concreties zijn vaak aanwezig. Plaatselijk komen, voornamelijk aan de basis, lignitische kleisteenlagen voor. In blokken Q11-Q14 domineren zeer fijn- tot fijnkorrelige, gebioturbeerde zandstenen met veel kleisteeninschakelingen.

Afzettingsmilieu

Kustzanden, het merendeel afgezet als basaal transgressief zand. Sterk omgewerkt door bioturbatie, golfwerking en stormen, of als gestapelde overblijfselen van een prograderend strandwallen systeem.

Definitie ondergrens

Bedekt concordant de lage kustvlakte tot lagunaire afzettingen van het Laagpakket van Rodenrijs.

Definitie bovengrens

Goed gedefinieerd aan de top van het mariene zandsteen pakket.

Dikte indicatie
50 - 100 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Valhall Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: -.
Ouderdom
midden - laat Hauterivien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1928 - 1995 m (67 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Rijswijk, Zuid-Holland.
Vorige benaming(en)
Origineel het Rijswijk Zandsteen Laagpakket.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Rijswijk. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-rijswijk.