Laagpakket van Tijnje

Code
NUURTY
Status
Formeel (Bosch et al. 2003).
Lithological description

Grijs tot bruingrijs matig fijn tot uiterst grof zand (150-2000 µm), grindig, kalkloos, glimmerarm en bont. Plaatselijk groengrijze leem, grijs tot groengrijs zand met kleilaagjes, grijze tot bruingrijze klei, of organogeen sediment (Bosch et al. 2014).

Depositional setting

Fluviatiel (Rijn), inclusief bedding, oever, crevasse (zand), meer en restgeul (klei, leem, veen en gyttja). Noordwaarts, kust en ondiep marien, inclusief getijgeul en wadplaat (zand met kleilaagjes), lagunair (klei, leem), moeras (veen).

Definition of lower boundary

Discordante, deels diffuse overgang naar fluvioglaciaal zand (Formatie van Peelo), geleidelijke overgang naar fluviatiel zand (Formatie van Urk, ongedifferentieerd).

Definition of upper boundary

Scherp discordant contact met keileem (Laagpakket van Gieten, Formatie van Drente), marien zand (Eem Formatie) of getijzand en -klei (Formatie van Naaldwijk). Geleidelijke overgang naar fijner periglaciaal zand (Formaties van Drachten en Boxtel). Diffuse overgang naar grindig fluvioglaciaal zand (Laagpakket van Schaarsbergen, Formatie van Drente) of naar grindig rivierzand (Formatie van Kreftenheye), behalve waar gescheiden door een grove geulbodemafzetting.

Thickness indication
Tot ongeveer 50 m, met tot ongeveer 5 m dikke kleilagen.
Geographical distribution
Noordwest-Nederland, waar de Formatie van Urk stratigrafisch boven de Formatie van Peelo ligt.
Regional correlation
Noordzee: mariene Egmond Ground Formation; VK: afwezig; DUI: afwezig; BEL: afwezig.
Age
Midden Pleistoceen (Elsterien - midden Saalien).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Origin of name
Vernoemd naar Tijnje.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
References
Bosch, J.H.A., Busschers, F.S., Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Bosch, J.H.A., Harting, R., Gunnink, J.L. 2014. Lithologische karakterisering van de ondiepe ondergrond van Noord-Nederland. TNO-rapport 2014-R10680, 180 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Tijnje. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-tijnje.