Bruine Bank Laagpakket

Code
NUEEBB
Status
Formeel.
Lithologische beschrijving

Gedeeltelijk geconsolideerde grijsbruine tot grijsgroene siltige klei, met fijn zand in dunne laagjes en krimpscheuren. Sterk gebioturbeerd, lokaal gecryoturbeerd (Cameron et al., 1989). Uitdrogingsstructuren en doorworteling aan de top, met bodemhorizonten (pyrietconcreties).

Afzettingsmilieu

Regressief brak-marien lagunair en fluviatiel gevoed lacustrien.

Definitie ondergrens

Discordant contact met marien zand (Eem Formatie).

Definitie bovengrens

Top gekenmerkt door uitdroging, bioturbatie en bodemvorming. Discordant contact met glaciolacustriene klei (Dogger Bank Laagpakket, Dogger Bight Formatie), periglaciaal zand (Formatie van Boxtel) of marien zand (Formatie van Naaldwijk).

Dikte indicatie
Veelal tot ongeveer 10 m, dikker richting Britse deel van de Noordzee.
Geografische verbreiding
Wijdverbreid in centrale deel van de Nederlandse Noordzee (Oele, 1971; Cameron et al. 1988).
Regionale correlatie
Noordzee: Brown Bank Formation (gedefinieerd en gekarteerd in samenspraak met de Britse Geologische Dienst; Cameron et al., 1989); VK: afwezig; DUI: afwezig; BEL: afwezig.
Ouderdom
Laat Pleistoceen (Vroeg-Weichselien).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar een prominente getijbank in de Nederlandse Noordzee.
Vorige benaming(en)
Bruine Bank Formatie of Brown Bank Formation (Oele 1971).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Cameron, T.D.J., Schüttenhelm, R.T.E., Laban, C. 1989. Middle and Upper Pleistocene and Holocene stratigraphy in the southern North Sea between 52° and 54° N, 2° to 4° E. In: Henriet, J.P. De Moor, G. (eds.): The Quaternary and Tertiary geology of the Southern Bight, North Sea. Brussels, Belgian Geological Survey, 119-135.
Oele, E. 1971. The Quaternary of the southern area of the Dutch part of the North Sea. Geologie en Mijnbouw 50, 461-474.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Bruine Bank Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/bruine-bank-laagpakket.