IJe Laag

Code
NUNAWAYE
Status
Formeel (Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Groen- tot bruingrijze stugge klei, siltig, humeus, lokaal met zandlaagjes.

Afzettingsmilieu

Kust van binnenzee, periodiek overstroomd (Westerhoff et al. 1987, 2003).

Definitie ondergrens

Scherp contact met veen (Formatie van Nieuwkoop).

Definitie bovengrens

Aan maaiveld.

Dikte indicatie
Tot ongeveer 0,5 m.
Geografische verbreiding
Zuid- en oostranden van de voormalige Zuiderzee.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: afwezig; BEL: afwezig.
Ouderdom
Holoceen (Meghalayen, 800-1400 AD).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar een afgedamd riviertje bij Edam.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Westerhoff, W.E., De Mulder, E.F.J., De Gans, W. 1987. Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland 1: 50.000 Blad Alkmaar West (19W) en Blad Alkmaar Oost (19O). Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Westerhoff, W.E., Wong, Th.E., De Mulder, E.F.J. 2003. Opbouw van de ondergrond. Deel 3. In: De Mulder, E.F.J., Geluk, M.C., Ritsema, I., Westerhoff, W.E., Wong, Th.E. (eds.): De ondergrond van Nederland. Netherlands Institute of Applied Geosciences TNO - National Geological Survey, 249-352.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). IJe Laag. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/ije-laag.