Laagpakket van Wierden

Code
NUBXWI
Status
Formeel (Schokker et al. 2005; Schokker et al. 2007).
Lithologische beschrijving

Lichtbruin tot geelbruin zeer fijn tot matig grof zand (105-300 µm), goed gesorteerd en (matig) afgerond.

Afzettingsmilieu

Periglaciaal eolisch (dekzand).

Definitie ondergrens

Scherp contact met grover fluviatile en fluvioglaciaal zand (Formaties van Kreftenheye, Beegden en Sterksel), geleidelijke overgang naar löss (Laagpakket van Liempde, Formatie van Boxtel).

Definitie bovengrens

Veelal aan maaiveld. Regionaal, erosief contact met getijzand- en klei (Formatie van Naaldwijk). Lokaal, erosief contact met beekafzettingen (Laagpakket van Singraven, Formatie van Boxtel) of geleidelijke overgang naar veen (Basisveen Laag, Formatie van Nieuwkoop). Offshore, deels discordant bedekt door marien zand (Southern Bight Formation).

Dikte indicatie
Veelal tot 1 m, meer dan 2 m in gepreserveerde duinen.
Geografische verbreiding
Algemeen in heel Nederland en in het noordelijke deel van de Nederlandse Noordzee
Regionale correlatie
Noordzee: Formatie van Twente (gekarteerd in samenspraak met de Britse Geologische Dienst); VK: Coversands, Older blown sand, Breighton Sand Formation, Sutton Sand Formation (McMillan et at. 2011); DUI: op land Niederungssand and Hangsand, in zee Limnisch-fluviatile Schichten (Sindowski, 1970); BEL: deel van Formatie van Gent, Lid van Wildert (Vernes et al. 2018).
Ouderdom
Laat Pleistoceen (Laat Weichselien).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Wierden.
Vorige benaming(en)
Laagpakket van Wierden (Van der Hammen & Wymstra 1971); dekzanden van de Formatie van Twente (Doppert et al. 1975).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
McMillan, A.A., Hamblin, R.J.O., Merritt, J.W. 2011. A lithostratigraphical framework for onshore Quaternary and Neogene (Tertiary) superficial deposits of Great Britain and the Isle of Man. British Geological Survey Research Report, RR/10/03, 343 p.
Schokker, J, De Lang, F.D., Weerts, H.J.T., Den Otter, C., Passchier, S. 2005. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Schokker, J., Weerts, H.J.T., Westerhoff, W.E., Berendsen, H.J.A., Den Otter, C. 2007. Introduction of the Boxtel Formation and implications for the Quaternary lithostratigraphy of the Netherlands. Netherlands Journal of Geosciences / Geologie en Mijnbouw, 86, 197-210.
Van der Hammen, T., Wijmstra, T.A. (eds.) 1971. The upper Quaternary of the Dinkel valley (Twente, eastern Overijssel, the Netherlands). Mededelingen Rijks Geologische Dienst, Nieuwe serie 22, 55-213.
Vernes, R.W., Deckers, J., Bakker, M.A.J., Bogemans, F., De Ceukelaire, M., Doornenbal, J.C., den Dulk, M., Dusar, M., Van Haren, T.F.M., Heyvaert, V.M.A., Kiden, P., Kruisselbrink, A.F., Lanckacker, T., Menkovic, A., Meyvis, B., Munsterman, D.K., Reindersma, R., ten Veen, J.H., van de Ven, T.J.M., Walstra, J., Witmans, N. 2018. Geologisch en hydrogeologisch 3D model van het Cenozoïcum van de Belgisch-Nederlandse grensstreek van Midden-Brabant / De Kempen (H3O – De Kempen). Studie uitgevoerd door VITO, TNO-Geologische Dienst Nederland en de Belgische Geologische Dienst in opdracht van Vlaams Planbureau voor Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, TNO, Geologische Dienst Nederland, Nederlandse Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Programmabureau KRW/DHZ Maasregio.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Wierden. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-wierden.