REGIS II: kleine release modelonzekerheden geometrie

In de nieuwste versie van het model REGIS II (v2.2.1) heeft de Geologische Dienst Nederland van TNO onzekerheidsinformatie aan de top, basis en dikte van de gekarteerde hydrogeologische eenheden toegevoegd. Dit is een waardevolle toevoeging voor het grondwaterbeheer en het daaraan gerelateerde grondwateronderzoek.

Het REGIS II model geeft aan wat goed doorlatende en slecht doorlatende lagen in de ondergrond zijn. Het is een 3D-model van de laagopbouw en hydraulische eigenschappen van de matig diepe ondergrond van Nederland tot ongeveer 500 meter diep, met een maximum diepte van 1200 m in de Roerdalslenk. REGIS II is gebaseerd op de interpretaties van de boorbeschrijvingen en het lagenmodel van DGM. In REGIS II zijn de lithostratigrafische eenheden van DGM verder onderverdeeld in hydrogeologische eenheden.

Onzekerheden

Er zaten in REGIS II al onzekerheden van de doorlatendheden en daar komen nu onzekerheden van de geometrie bij. De nieuw toegevoegde onzekerheidsrasters geven voor elke rastercel de modelonzekerheid van de geometrie weer, uitgedrukt in een standaarddeviatie (m). Met de standaarddeviatie is het mogelijk om de kans te bepalen dat de diepteligging of dikte van een gekarteerd grensvlak een bepaalde afwijking vertoont van de door het model geschatte, meest waarschijnlijke waarde.

Afbeelding van modelonzekerheid top Formatie van Stramproy

Modelonzekerheid top Formatie van Stramproy, eerste kleiige eenheid (SYk1), uitgedrukt als standaarddeviatie (m). De boorlocaties waarin de eenheid is aangetroffen zijn als groene punten weergegeven.

Berekening onzekerheden bij geometrie

De geometrie van de gekarteerde hydrogeologische eenheden wordt berekend middels een zogenaamde kriging interpolatie. Aangezien bij het modelleren niet alleen informatie uit boringen, maar ook aanvullende hydrogeologische kennis wordt toegevoegd, levert de kriging variantie geen bruikbare maat voor onzekerheid. Daarom wordt voor het bepalen van de onzekerheid een op cross validatie gebaseerde methode gebruikt. 

De onzekerheden zijn alleen voor de gekarteerde hydrogeologische eenheden berekend. Van afgeleide hydrogeologische eenheden (o.a. de ‘zandlagen’) zijn geen onzekerheden berekend.

Geometrie en parameters blijven gelijk

De onzekerheden zijn als nieuwe rasters toegevoegd aan het bestaande model. De geometrie (top, basis en dikte) en de rasters met hydraulische parameters (doorlatendheden, weerstanden en transmissiviteit) zijn niet veranderd.

Meer weten?

In het Totstandkomingsrapport Kleine Release REGIS II onzekerheden geometrie (PDF 1,2 Mb) wordt de methode waarmee de onzekerheden berekend zijn uitgebreid beschreven. Dit rapport wordt samen met het kwaliteitstoetsingsdocument (PDF 78 Mb) in de download van het model meegeleverd. Verder staat meer informatie over REGIS II op de toelichtende pagina van DINOloket.