Aanleveren gegevens booronderzoek

Gegevens van booronderzoek die niet opgenomen worden bij het booronderzoek van de Basisregistratie Ondergrond (BRO), kunnen meestal wel geregistreerd worden bij de Geologische Dienst Nederland.

Gegevens voor database Geologische Dienst Nederland

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom bepaalde gegevens niet opgenomen kunnen worden in de BRO. Het gaat dan om bijvoorbeeld:

 • Boorgegevens van een specifiek vakgebied zijn nog niet opgenomen in de BRO, zoals bodemsanering (overigens wel in ontwikkeling) of het valt nog buiten scope van de BRO, zoals boormonsterfoto’s en boorgatmetingen.
 • De gegevens zijn niet gedigitaliseerd.

De database van de Geologische Dienst Nederland biedt dan uitkomst. Het is een waardevolle aanvulling van de informatie van de Nederlandse ondergrond.

Tips bij het aanleveren van gegevens

Graag ontvangen we de gegevens als digitale data. Omdat dat niet altijd mogelijk is, bieden wij ook de mogelijkheid om u te helpen om de informatie te bewerken, zodat het beschikbaar komt via www.dinoloket.nl. Wel kunnen daarvoor verwerkingskosten in rekening worden gebracht. Het een en ander staat hieronder verder omschreven per gegevenstype.

Verder is het belangrijk dat u eerst de boormonsterbeschrijving aanlevert. Aan de hand van die levering krijgt u een NITG-nummer waaronder de boring geregistreerd is in DINO. Vervolgens kunt u de andere informatie van deze boring onder dat NITG-nummer aanleveren. Bij de leveringen van die gegevens moet dan ook aangegeven worden dat de gegevens horen bij dezelfde boring.

1. Boormonsterbeschrijving

Een boormonsterbeschrijving is een beschrijving van het doorboorde deel van de ondergrond in termen van lagen. De boormonsterbeschrijvingen worden tegenwoordig veelal in het veld gemaakt en direct in een veldcomputer geregistreerd. Hierdoor is de informatie digitaal aanwezig en kan ook digitaal worden uitgewisseld. Vanuit het verleden is deze informatie echter vaak beschikbaar op papier of als image (JPG/PDF/etc.). Boormonsterbeschrijvingen kunnen in DINO worden opgeslagen als digitale data (zie A) of als image met metadata (zie B). Hieronder leest u hoe u deze gegevens kunt aanleveren.

A. Digitale data

Onderstaande informatie is specifiek voor boormonsterbeschrijvingen.

A.1 Hoe kan ik gegevens aanleveren?

Uitsluitend per e-mail via support@geologischedienst.nl.

A.2 In welk formaat kan ik gegevens aanleveren?

Voor digitale data zijn er meerdere mogelijkheden:
 • GEF-BORE report (versie 1.0.0)
 • TerraIndex export dBase III/IV bestand
 • Boris XML-bestand (versie 1.3/1.4)

A.3 Aan welke voorwaarden moeten de gegevens voldoen?

Aanvullende voorwaarden waaraan de gegevens van GEF-BORE en TerraIndex moeten voldoen staan per formaat beschreven in een document: Voor Boris XML geldt dat Boris een controle kan uitvoeren op de files wat betref formaat en invulling.

A.4 Welke controles worden gedaan?

Na aanlevering worden de gegevens gecontroleerd op formaat en voorwaarden. Ook wordt een controle uitgevoerd op dubbele boringen zowel binnen de levering als in de bestaande gegevens in de DINO database.

A.5 Wat is de verwerkingstijd?

De verwerking van de gegevens duurt gemiddeld twintig werkdagen.

A.6 Ontvang ik een bericht van de controle en verwerking?

U ontvangt een bericht als de gegevens niet voldoen aan het formaat en/of de voorwaarden. Voldoen de gegevens wel, dan ontvangt u een overzicht met NITG-nummers waaronder de gegevens zijn verwerkt en beschikbaar zijn.

A.7 Waar worden de gegevens beschikbaar gesteld?

Nadat de gegevens zijn verwerkt in de DINO database, worden deze de volgende dag beschikbaar gesteld via DINOloket.

A.8 Wat zijn de kosten?

Opname van gegevens kost niets als de aangeleverde gegevens voldoen aan het gestelde formaat en voorwaarden.

A.9 Wat verandert er met de Basisregistratie Ondergrond (BRO)?

Zodra de BRO voor het betreffende onderdeel van het booronderzoek vanuit een bepaald vakgebied in werking is, kunt u uw digitale data niet meer aanleveren aan de afdeling DINO. Vanaf dat moment kunt u uw data aanleveren aan de Landelijke Voorziening BRO. Zie Basisregistratieondergrond.nl voor meer informatie. Wat dit betekent voor andere gegevenssoorten binnen het booronderzoek moet nog nader worden bepaald.

A.10 Heeft u andere vragen?

Kunt u niet voldoen aan het gevraagde formaat of heeft u andere vragen, neem dan contact met ons op via support@geologischedienst.nl. Zie ook alternatieve aanlevermogelijkheden van boormonsterbeschrijvingen bij B en C.

 

B. Image met metadata (alternatief voor archieven)

Hieronder vindt u de informatie over leveringen van images met metadata van uitsluitend boormonsterbeschrijvingen. Wilt u images van boormonsteranalyses, -boormonsterfoto’s of boorgatmetingen aanleveren, verzoeken we u contact met ons opnemen via support@geologischedienst.nl.

B.1 Hoe kan ik gegevens aanleveren?

Per e-mail via support@geologischedienst.nl. Indien de levering per mail problemen oplevert, kunnen hiervoor andere afspraken worden gemaakt.

B.2 In welk formaat kan ik gegevens aanleveren?

Images kunt u aanleveren in de formaten JPEG, PDF of TIFF. Naast de images dient u ook een Excelbestand mee te leveren met metadata van de image/objecten.

B.3 Aan welke voorwaarden moeten de gegevens voldoen?

De Image
Voor de images zijn geen specifieke eisen. Wel dient de kwaliteit van dien aard te zijn dat de informatie goed leesbaar is. Er dient minimaal één image per boring te worden aangeleverd.

Metadata bestand
Per levering dient er een Excelbestand (voorbeeld metadatabestand) meegeleverd te worden waarin per image en boring de metadata is opgenomen. (Indien direct openen van het bestand niet werkt, wordt geadviseerd het bestand eerst lokaal te bewaren en vervolgens pas te openen.) In dit bestand moeten de onderstaande aspecten worden benoemd.

Verplicht voor verwerking en hergebruik:
 1. Naam image bestand
 2. Soort informatie
 3. Coördinatensysteem/Horizontaal referentiestelsel
 4. X-coördinaat
 5. Y-coördinaat
Wenselijk voor hergebruik:
 1. Datum/tijd uitvoer boring
 2. Diepte boring
 3. Lokaal verticaal referentiepunt
 4. Normbeschrijving
 5. Referentievlak
 6. Referentiehoogte t.o.v. NAP/MSL
 7. Methode plaatsbepaling
 8. Methode hoogtebepaling
Wenselijk voor een optimale controle:
 1. Werknummer boring
 2. Projectnummer
 3. Projectnaam
 4. Uitvoerder
 5. Opdrachtgever
Als u de informatie niet op deze wijze beschikbaar heeft, zie de aanlevermogelijkheid C.

B.4 Welke controles worden gedaan?

Na aanlevering worden de gegevens gecontroleerd op formaat en voorwaarden. Ook wordt een controle uitgevoerd op dubbele boringen zowel binnen de levering als in de bestaande gegevens in DINO. Om deze controle goed uit te kunnen voeren, is het van belang dat de metadata zo compleet mogelijk wordt aangeleverd.

B.5 Wat is de verwerkingstijd?

De verwerking van de gegevens duurt gemiddeld dertig werkdagen.

B.6 Ontvang ik een bericht van de controle en verwerking?

U ontvangt een bericht als de gegevens niet voldoen aan het vooraf afgesproken formaat en/of de voorwaarden. Voldoen de gegevens wel, dan ontvangt u een overzicht met NITG-nummers waaronder de gegevens zijn verwerkt en beschikbaar zijn.

B.7 Waar worden de gegevens beschikbaar gesteld?

Nadat de gegevens zijn verwerkt in de DINO database, worden de gegevens de volgende dag beschikbaar gesteld via DINOloket.

B.8 Wat zijn de kosten?

Voor de verwerking van gegevens in deze vorm brengen wij verwerkingskosten in rekening. Per levering bedragen deze kosten € 250,- plus € 1,- per image.

B.9 Wat verandert er met de Basisregistratie Ondergrond (BRO)?

Boorgegevens in de vorm van images maken geen deel uit van de BRO. De aangeleverde gegevens blijven echter wel beschikbaar via www.dinoloket.nl. Tevens blijft het mogelijk om gegevens in deze vorm aan te leveren en op te laten nemen zodat ze algemeen beschikbaar komen via www.dinoloket.nl.

 

C. Andere vormen (bijvoorbeeld papier) of formaten?

Als u andere vormen of formaten beschikbaar heeft, dan kunnen deze niet direct worden opgenomen in de DINO-database. We kunnen u mogelijk wel helpen om de informatie te bewerken, zodat het beschikbaar komt via www.dinoloket.nl. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via support@geologischedienst.nl.

2. Boormonsteranalyses

Boormonsteranalyses betreffen de resultaten van analyses op monsters, of delen daarvan, die direct verkregen zijn met een boring. Het is wenselijk en aan te bevelen om deze informatie zo veel mogelijk als digitale data op te laten nemen in DINO. Voor een aantal analyseresultaten geldt dat die tabulair worden opgeslagen in DINO. In andere gevallen kunnen de analyseresultaten in diverse bestandsformaten worden aangeleverd zoals PDF en TIFF. Omdat de aanleverprocedure en -voorwaarden niet eenduidig zijn bij boormonsteranalyses, kunt u het best contact opnemen via support@geologischedienst.nl om te vragen wat de specifieke aanleverprocedure en –voorwaarden zijn van uw boormonsteranalyse.

3. Boormonsterfoto’s

Boormonsterfoto’s die kunnen worden opgenomen in DINO zijn digitale foto’s van door een boring verkregen monsters, delen van monsters of specifieke details in die monsters. Ze zijn bedoeld om structuren of andere aspecten die met een Boormonsterbeschrijving niet goed tot uiting komen vast te leggen. Voor het aanleveren van boormonsterfoto’s wordt er van uitgegaan dat er al een Boormonsterbeschrijving is aangeleverd. Als u boormonsterfoto’s wilt aanleveren, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via support@geologischedienst.nl.

4. Boorgatmetingen

Boorgatmetingen zijn de gegevens die worden geregistreerd door meetapparatuur in het geboorde gat te laten zakken en/of de gegevens die uit de bewerking van deze meetgegevens voortkomen. De gegevens kunnen op twee manieren worden opgenomen, namelijk als een digitaal databastand en als een image. Het digitale databestand heeft daarbij de voorkeur omdat die vorm de meeste hergebruikswaarde heeft. Wilt u hierover meer informatie, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via support@geologischedienst.nl.