Licentievoorwaarden Boris & Profiler

In het navolgende worden de voorwaarden en condities beschreven waaronder de softwarepakketten genaamd 'Boris' en 'Profiler' aan u worden gelicenseerd door TNO.

Definities

  1. 'De Software' betekent de programma's 'Boris' en 'Profiler' in executable formaat;
  2. Boris is een data-entry programma voor de beschrijving van boringen;
  3. Profiler is een programma voor het tekstueel en grafisch voorstellen van boorgatbeschrijvingen e.d.

Licentievoorwaarden

  1. TNO behoudt alle rechten en aanspraken op en belangen in de Software, inclusief alle toepasselijke auteursrechten, bedrijfsgeheimen, octrooien en andere mogelijke intellectuele eigendomsrechten vervat in de Software;
  2. TNO geeft de Licentienemer hierbij een kosteloos en wereldwijd recht en licentie om de Software te gebruiken;
  3. De data en afbeeldingen die als input worden gebruikt voor de Software of als output worden geproduceerd met de Software, vallen niet automatisch onder het auteursrecht van de Software, maar behoren toe aan degene die de input of output heeft gegenereerd. Deze input of output mag door diegene commercieel worden gebruikt, zolang aan het gebruik van de Software wordt gerefereerd, tezamen met de naam van TNO;
  4. TNO geeft geen garanties voor of verklaringen over de bruikbaarheid van de Software voor welk gebruik dan ook. TNO zal geen enkele verplichting hebben om enige tekortkoming of wens van de gebruiker zondermeer in de Software te verwerken;
  5. De Software wordt in de hoedanigheid 'as is' ter beschikking gesteld, zonder enige impliciete of expliciete garanties, inclusief maar niet gelimiteerd tot alle impliciete garanties met betrekking tot geschiktheid voor welk doel dan ook en zonder enige garantie dat er geen inbreuk op de rechten van derden wordt gemaakt;
  6. In geen enkel geval zal TNO aansprakelijk zijn voor enige directe, speciale, indirecte of vervolgschade die het gevolg is van het gebruik van de Software;
  7. Zonder beperking van de voorgaande artikelen, verklaart de Licentienemer geen handelingen met deze Software te plegen, welke een overtreding zouden vormen, direct of indirect, van enige nationale of internationale wet, regel of verdrag dan wel van regelingen, gerelateerd aan de export of re-export van enige (koop)waren, software of technische data.

Downloaden

Het installatieprogramma van de Software kan worden gedownload, indien u akkoord gaat met de bovengenoemde licentievoorwaarden.